Programmas mērķis:

  • Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. likumu un grozījumu izstrāde;
  2. likumdošanas procesa tehniskais nodrošinājums.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 714 202

20 268 983

21 958 625

25 381 479

22 156 306

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-2 445 219

1 689 642

3 422 854

-3 225 173

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-10,8

8,3

15,6

-12,7

Atlīdzība, euro

14 239 104

16 270 289

17 205 859

17 052 015

17 336 567

Vidējais amata vietu skaits gadā*

659

661

662

664

664

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro**

1 793

2 034

2 147

2 120

2 155

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

60 654

137 378

149 737

162 096

163 950

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

* tajā skaitā 100 deputāti

** tajā skaitā deputātu atlīdzība

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1

1 689 643

1 689 642

              t.sk.:

Citas izmaiņas

1

1 689 643

1 623 152

Palielināti izdevumi atlīdzībai (deputātiem sakarā ar vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu, kā arī pabalstu izmaksu tiem deputātiem, kuri Saeimas laikā noliks mandātu vai neiegūs vietu 13.Saeimā, jaunu amata vietu izveidei Saeimas administratīvajā vadībā, ekspertu piesaistei pētījumu veikšanai)

-

869 081

869 081

Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (parlamentāro pētījumu veikšanai un auditora pakalpojumiem, telpu kosmētiskajiem remontiem, Drošības biroja kompetencē esošo licenču iegādei, Stenogrammu nodaļas automatizētās transkribēšanas sistēmas izstrādei)

-

157 421

157 421

Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (liftu nomaiņai, Saeimas sēžu zāles renovācijas projektam, dzesēšanas sistēmas izbūvei, pārseguma atjaunošanai Saeimas ēkās un citām kapitālajām iegādēm)

-

584 652

584 652

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu 4. maija deklarācijas klubam Augstākās Padomes deputātu reprezentācijas izdevumiem

-

12 000

12 000

Samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts speciālo budžetu

1

-

-1

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

66 489

66 489