Programmas mērķis:

  • Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. likumu un to grozījumu izstrāde;
  2. likumdošanas procesa tehniskais nodrošinājums.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 792 789

23 496 100

20 268 983

21 309 404

24 019 800

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 703 311

-3 227 117

1 040 421

2 710 396

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,0

-13,7

5,1

12,7

Atlīdzība, euro

13 157 460

15 120 903

16 270 289

17 088 520

16 954 355

Vidējais amata vietu skaits gadā*

651

659

661

661

661

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1 euro**

1 672

1 895

2 034

2 137

2 120

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

96 485

139 232

137 378

137 378

137 378

   *tajā skaitā 100 deputāti

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

   ** tajā skaitā deputātu atlīdzība

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 4 376 503

 1 149 386

-3 227 117

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

22 250

22 250

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri

-

22 250

22 250

Citas izmaiņas

4 376 503

1 127 136

-3 249 367

Palielināti izdevumi atlīdzībai (deputātiem sakarā ar vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu, analītiskā dienesta izveidei, atlīdzības paaugstināšanas pasākumiem darbiniekiem)

-

1 127 136

1 127 136

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem sakarā ar šo izdevumu pārskatīšanu

58 113

-

-58 113

Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas saistīts ar ēkas Jēkaba 6/8 rekonstrukcijas pabeigšanu

4 312 390

-

-4 312 390

Samazināti izdevumi dotācijai biedrībai “4.maija Deklarācijas klubs”

6 000

-

-6 000