Programmas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas likumdošanas procesu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt likumu un grozījumu izstrādi;
  2. nodrošināt likumdošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada

plāns

Kopējie izdevumi, euro

21 059 484

25 933 488

24 240 351

25 427 553

30 517 822

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 874 004

-1 693 137

1 187 202

5 090 269

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,1

-6,5

4,9

20,0

Atlīdzība, euro

16 147 618

18 391 060

18 613 444

19 109 810

18 613 444

Vidējais amata vietu skaits gadā 1

658

645

643

648

648

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2 euro 3

2 039

2 365

2 400

2 446

 2 382

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

45 179

83 440

93 536

93 536

93 536

Piezīmes.
1Tajā skaitā 100 deputāti.
2Tajā skaitā darba devēja VSAOI.
3Tajā skaitā deputātu atlīdzība.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 915 521

222 384

-1 693 137

         t.sk.:

Citas izmaiņas

1 915 521

222 384

-1 693 137

Palielināti izdevumi atlīdzībai, pamatojoties uz nepieciešamību stiprināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības, Saeimas sēžu nodrošinājuma, analītiskās pētniecības un juridiskā atbalsta funkciju, kā arī nodrošināt minēto jomu amatiem noteiktās vērtības atbilstību darba tirgū līdzīgiem amatiem

-

222 384

222 384

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (ēku un telpu būvdarbiem, degvielas iegādei Saeimas autobāzes vajadzībām)

468 057

-

-468 057

Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (Saeimas drošības pilnveidošanas pasākumu nodrošināšanai, Saeimas Sēžu zāles aparatūras un iekārtu nomaiņai un informācijas sistēmu pielāgošanai, kapitāliem remonta darbiem un rekonstrukcijai)

1 442 464

-

-1 442 464

Samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām (4.maija Deklarācijas kluba finansēšanai)

5 000

-

-5 000