Programmas mērķis:

 • nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē, kā arī vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē:
  • Civillietu departaments;
  • Krimināllietu departaments;
  • Administratīvo lietu departaments;
 2. lietu izskatīšana Disciplinārtiesā:
  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu par profesionālo novērtēšanu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu vērtēšana (saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.pantu);
 3. nodrošināt tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību šādos virzienos:
  • tiesu prakses vispārinājumi;
  • problēmjautājumu apkopojumi un pētījumu veikšana;
  • judikatūras publicēšanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Kasācijas instancēs izskatīto lietu skaits

Augstākās tiesas Departamentos kasācijas kārtībā izskatīto lietu skaits

2883

3490

3490

3490

3490

Izskatīto sūdzību skaits

Sūdzību skaits

579

800

800

800

800

Vienveida tiesu prakses veidošana

Tiesu prakses pētījumi

17

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5029 397

5 709 349

6 127 202

6182 006

6 182 006

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

679 952

417 853

54 804

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,5

7,3

0,9

-

Atlīdzība, euro

4 489 593

5 294 736

5 562 789

5 689 593

5 689 593

Vidējais amata vietu skaits gadā

145

146

146

146

146

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 577

3 009

3162

3235

3235

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 955

22 300

22 300

22 300

22 300

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 

417 853

417 853

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

196 915

196 915

Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pasākumu nodrošināšana

-

77 800

77 800

Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšana

-

119 115

119 115

Citas izmaiņas

-

220 938

220 938

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam, atbilstoši Saeimas 2018.gada 6.decembrī pieņemtajam likumam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.4.punktam, ņemot vērā 2018.-2020.gadam prioritārajam pasākumam “Tiesnešu atalgojuma palielinājums” papildu piešķirto finansējumu

-

148 938

148 938

Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārajam pasākumam “Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nodrošināšana” (MK 08.09.2017.prot.Nr.44)

-

72 000

72 000