Programmas mērķis:

Satversmes tiesas darbības nodrošināšana atbilstoši Satversmes 85. pantam un Satversmes tiesas likumam.

Galvenās aktivitātes:

tiesas spriešana un tās atbalsts.

Programmas izpildītājs: Satversmes tiesa.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 535 036

3 608 844

3 227 610

3 022 584

3 022 584

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 073 808

-381 234

-205 026

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

42,4

-10,6

-6,4

-

Atlīdzība, euro

1 952 225

2 265 666

2 308 823

2 310 545

2 310 545

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

54

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 047

3 471

3 473

3 476

3 476

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

50 882

16 586

16 586

16 586

16 586

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

672 560

291 326

-381 234

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

254 712

254 712

Satversmes tiesas administratīvās kapacitātes stiprināšana juridiskās analītikas atbalsta jomā (tai skaitā papildus vienas amata vietas izveide)

-

52 852

52 852

Satversmes tiesas ēkas ekspluatācijas drošības stiprināšana

-

180 000

180 000

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

-

21 860

21 860

Ilgtermiņa saistības

1 000

1 000

-

Iemaksu veikšana starptautiskajā organizācijā “Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences”

1 000

1 000

-

Vienreizēji pasākumi

225 659

-

-225 659

Samazināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Satversmes tiesas tiesneša atlaišanas pabalsts un atlīdzība neizmantotam atvaļinājumam” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§)

10 906

-

-10 906

Samazināti izdevumi 2021. gada prioritārajam pasākumam Satversmes tiesas tiesneša atlaišanas pabalsts” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

14 753

-

-14 753

Samazināti izdevumi 2021. gada prioritārajam pasākumam Satversmes tiesas darbības un attīstības nodrošināšana, kā arī dialoga ar sabiedrību veicināšana” (MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§ 3.punkts)

200 000

-

-200 000

Citas izmaiņas

445 901

35 614

-410 287

Palielināti izdevumi  tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 6.1  pantu un pamatojoties uz Valsts kancelejas publiskoto informāciju par vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgas apmēru 2022. gadā

-

18 951

18 951

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārajam pasākumam “Satversmes tiesas autoparka atjaunošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot.Nr.42 34.§)

80 000

-

-80 000

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārajam pasākumam “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveide” (MK 17.09.2019. sēdes prot.Nr.42 34.§)

279 268

-

-279 268

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārajam  pasākumam Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības organizēšanas pasākumi” (MK 17.09.2019. sēdes prot.Nr.42 34.§)

-

16 620

16 620

Izdevumu izmaiņas 2021. gada prioritārajam pasākumam Stiprināt Satversmes tiesas funkcionālo kapacitāti” (MK 22.09.2020. sēdesprot. Nr.55 38. § 3.punkts)

81 735

-

-81 735

Izdevumu izmaiņas 2021. gada prioritārajam pasākumam Satversmes tiesas administratīvās pārvaldības stiprināšana” MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38. § 3.punkts)

4 898

-

-4 898

Izdevumu izmaiņas (MK 22.09.2020. sēdes prot.Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts) atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam

-

43

43