Programmas mērķis:

 • nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē, kā arī vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē:
  • Civillietu departaments;
  • Krimināllietu departaments;
  • Administratīvo lietu departaments;
 2. lietu izskatīšana Disciplinārtiesā:
  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu par profesionālo novērtēšanu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu vērtēšana (saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.pantu);
 3. nodrošināt tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību šādos virzienos:
  • tiesu prakses vispārinājumi;
  • problēmjautājumu apkopojumi un pētījumu veikšana;
  • judikatūras publicēšanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Apelācijas un kasācijas instancēs izskatīto lietu skaits

Augstākās tiesas Departamentos kasācijas kārtībā izskatīto lietu skaits

4108*

3490

3490

3490

3490

Izskatīto sūdzību skaits

Sūdzību skaits

 

1012*

800

800

800

800

Vienveida tiesu prakses veidošana

Tiesu prakses pētījumi

8*

3

3

3

3

Precizēts, ņemot vērā Augstākās tiesas 2017.gada 3.marta plēnuma apstiprinātos 2016.gada darbības rādītājus.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 660 179

5 439 670

5 425 198

5 894 065

6 321 908

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

779 491

-14 472

468 867

427 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,7

-0,3

8,6

7,3

Atlīdzība, euro

4 274 249

4 894 947

4 919 885

5 476 452

5 832 295

Vidējais amata vietu skaits gadā

160

146

146

146

146

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2215

2781

2795

3113

3316

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

22 300

22 300

22 300

22 300

22 300

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

126 874

1402

-14 472

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 

93 700

93 700

Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nodrošināšana

-

27 700

27 700

Augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta simtgades pasākumu nodrošināšana

-

55 000

55 000

Augstākās tiesas mājas lapas funkcionalitātes audita veikšana

-

5 000

5 000

Augstākās tiesas departamenta nolēmumu krājumu izdošana

-

6 000

6 000

Citas izmaiņas

126 874

18 702

-108 172

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

18 702

18 702

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Latvijas Republikas Augstākās tiesas Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darba finansēšana”

118 924

-

-118 924

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana”

7 950

-

-7 950