Programmas mērķis:

 • nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē, kā arī vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē:
  • Civillietu departamentā;
  • Krimināllietu departamentā;
  • Administratīvo lietu departamentā;
 2. lietu izskatīšana Disciplinārtiesā:
  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai;
  • pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai;
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai (saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.pantu);
 3. nodrošināt tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību šādos virzienos:
  • tiesu prakses vispārinājumi;
  • problēmjautājumu apkopojumi un pētījumu veikšana;
  • judikatūras publicēšanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Apelācijas un kasācijas instancēs izskatīto lietu skaits

Augstākās tiesas Departamentos kasācijas kārtībā izskatītās lietas

3 621

4 051

3 490

3 490

3 490

Izskatīto sūdzību skaits

Sūdzību skaits

1 125

800

800

800

800

Vienveida tiesu prakses veidošana

Tiesu prakses pētījumi

7

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 652 247

4 866 963

5 439 670

5 312 796

5 867 120

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

214 716

572 707

-126 874

554 324

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

11,8

-2,3

10,4

Atlīdzība, euro

4 164 354

4 467 060

4 894 947

4 901 183

5 455 507

Vidējais amata vietu skaits gadā

155

162

146

146

146

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 227

2 286

2 781

2 785

3101

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

22 300

22 300

22 300

22 300

22 300

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

183 477

756 184

572 707

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

748 584

748 584

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darba finansēšana

-

223 101

223 101

Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana

-

88 308

88 308

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas kapacitātes stiprināšana

-

102 415

102 415

Tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšana

-

329 598

329 598

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

5 162

5 162

Citas izmaiņas

183 477

7 600

-175 877

Palielināti izdevumi 2015.gadā uzsāktajai jaunajai politikas iniciatīvai “Civilprocesa likuma 149.1 panta trešās daļas izpildes nodrošināšana” (ierakstu sistēmas apkopes un remonta izdevumi)

-

7 600

7 600

Izdevumu pārdale uz Tieslietu ministriju saistībā ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbības izbeigšanu ar 2017.gada 1.janvāri, atbilstoši Saeimas 2013.gada 13.jūnijā pieņemtajam likumam „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”

183 477

-

-183 477