Programmas mērķis:

nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē, kā arī vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

 1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē:
  • Civillietu departaments;
  • Krimināllietu departaments;
  • Administratīvo lietu departaments;
 2. lietu izskatīšana Disciplinārtiesā:
  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu par profesionālo novērtēšanu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu vērtēšana (saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.pantu);
 3. nodrošināt tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību šādos virzienos:
  • tiesu prakses vispārinājumi;
  • problēmjautājumu apkopojumi un pētījumu veikšana;
  • judikatūras publicēšanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Kasācijas instancēs izskatīto lietu skaits

Augstākās tiesas Departamentos kasācijas kārtībā izskatītas lietas (skaits)

3040

3490

3490

3490

3490

Izskatīto sūdzību skaits

Sūdzības (skaits)

675

800

800

800

800

Vienveida tiesu prakses veidošana

Tiesu prakses pētījumi (skaits)

16

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 341 022

6 127 202

6 749 474

6 772 974

6 692 516

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

786 180

622 272

23 500

-80 458

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,7

10,2

0,3

-1,2

Atlīdzība, euro

4 921 409

5 562 789

6 211 261

6 211 261

6 156 803

Vidējais amata vietu skaits gadā

141

146

146

146

146

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2907

3162

3533

3533

3501

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 269

22 300

22 300

22 300

22 300

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

103 515

725 787

622 272

t.sk.:

Prioritāri pasākumi

-

567 461

567 461

Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšana

-

468 003

468 003

Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras mobilitātes attīstīšana

-

45 000

45 000

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kapacitātes palielināšana

-

54 458

54 458

Ilgtermiņa saistības

8 500

9 300

800

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

8 500

9 300

800

Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.

2 500

3 500

1 000

 European Network of Councils for the Judiciary

4 000

3 800

-200

Network of the Presidents of the Suprem Judicial Courts of European Union

2 000

2 000

-

Citas izmaiņas

95 015

149 026

54 011

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 6.1  pantu un pamatojoties uz Valsts kancelejas publiskoto informāciju par vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgas apmēru 2021.gadā

-

22 222

22 222

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likumu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”(pieņemts Saeimā 06.12.2018.) un atbilstoši MK 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.4.punktam

-

126 059

126 059

Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021.gada 1.janvāri", saskaņā ar  MK 2019. gada 17. septembra sēdē (prot.Nr.42 34.§) nolemto

-

745

745

 Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nodrošināšana”

72 000

-

-72 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

23 015

-

-23 015