Programmas mērķis:

Satversmes tiesas darbības nodrošināšana atbilstoši Satversmes 85. pantam un Satversmes tiesas likumam.

Galvenās aktivitātes:

tiesas spriešana un tās atbalsts.

Programmas izpildītājs: Satversmes tiesa.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 232 286

2 908 898

3 608 844

2 953 947

2 953 947

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

676 612

699 946

-654 897

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30,3%

24,1%

-18,1%

-

Atlīdzība, euro

1 425 682

2 154 259

2 265 666

2 242 328

2 242 328

Vidējais amata vietu skaits gadā

49

52

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 397

3 426

3 471

3 435

3 435

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 985

16 653

16 653

16 653

16 653

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

184 291

884 237

699 946

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

376 427

376 427

Satversmes tiesas administratīvās pārvaldības stiprināšana (tai skaitā papildus 2 amata vietu izveide)

-

70 009

70 009

Stiprināt Satversmes tiesas funkcionālo kapacitāti

-

81 735

81 735

Stiprināt tiesas analītisko kapacitāti

-

9 930

9 930

Satversmes tiesas tiesneša atlaišanas pabalsts

-

14 753

14 753

Satversmes tiesas darbības un attīstības nodrošināšana, kā arī dialoga ar sabiedrību veicināšana

-

200 000

200 000

Ilgtermiņa saistības

1 000

1 000

-

Iemaksu veikšana starptautiskajā organizācijā “Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences”

1 000

1 000

-

Vienreizēji pasākumi

-

10 906

10 906

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Satversmes tiesas tiesneša atlaišanas pabalsts un atlīdzība neizmantotam atvaļinājumam” (MK 17.09.2019. sēdē prot. Nr.42 34.§)

-

10 906

10 906

Citas izmaiņas

183 291

495 904

312 613

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likumu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (pieņemts Saeimā 06.12.2018.) un atbilstoši MK 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.4.punktam

-

23 834

23 834

Palielināti izdevumi  tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 6.1  pantu un pamatojoties uz Valsts kancelejas publiskoto informāciju par vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgas apmēru 2021.gadā

-

4 607

4 607

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Satversmes tiesas autoparka atjaunošana”,  saskaņā ar  MK 2019. gada 17. septembra sēdē (prot.Nr.42 34.§) nolemto

-

150 000

150 000

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveide”, saskaņā ar  MK 2019. gada 17. septembra sēdē (prot.Nr.42 34.§) nolemto

 

296 324

296 324

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārajam  pasākumam Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības organizēšanas pasākumi”, saskaņā ar  MK 2019. gada 17. septembra sēdē (prot.Nr.42 34.§) nolemto

-

16 970

16 970

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārajam pasākumam Remonta, uzturēšanas un aprīkojuma izdevumi”,  saskaņā ar  MK 2019. gada 17. septembra sēdē (prot.Nr.42 34.§) nolemto  

160 660

-

-160 660

Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārajam pasākumam  Satversmes tiesas kapacitātes celšana

8 876

-

-8 876

Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārajam pasākumam  “Strukturālā reforma: Satversmes tiesas juridiskā bloka papildināšana”

4 900

-

-4 900

Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021.gada 1.janvāri", saskaņā ar  MK 2019. gada 17. septembra sēdē (prot.Nr.42 34.§) nolemto

-

4 169

4 169

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)”

8 855

-

-8 855