Programmas mērķis:

nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē, kā arī vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

 1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē:
  • Civillietu departaments;
  • Krimināllietu departaments;
  • Administratīvo lietu departaments;
 2. lietu izskatīšana Disciplinārtiesā:
  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu par profesionālo novērtēšanu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu vērtēšana (saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.pantu);
 3. nodrošināt tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību šādos virzienos:
  • tiesu prakses vispārinājumi;
  • problēmjautājumu apkopojumi un pētījumu veikšana;
  • judikatūras publicēšanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Kasācijas instancēs izskatītas lietas

Augstākās tiesas Departamentos kasācijas kārtībā izskatītas lietas (skaits)

2 985

3 490

3 120

3 050

3 050

Izskatītas sūdzības

Sūdzības (skaits)

670

800

650

650

650

Vienveida tiesu prakses veidošana

Tiesu prakses pētījumi (skaits)

20

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 861 265

6 749 474

7 614 020

7 306 714

7 264 214

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

888 209

864 546

-307 306

-42 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,2

12,8

-4,0

-0,6

Atlīdzība, euro

5 305 605

6 211 261

6 938 797

6 717 451

6 717 451

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

146

1561

152

152

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3204

3533

3743

3720

3720

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

35

22 300

22 300

22 300

22 300

Piezīmes.

1 Augstākās tiesas amata vietu izmaiņas 2022. gadā salīdzinājumā ar 2021. gadu:

 1) Administratīvo lietu departamentam, saskaņā ar Tieslietu padomes 27.11.2020 lēmumu Nr.69, uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim no apgabaltiesas ir pārcelti darbā 2 tiesneši un 2 tiesnešu palīgi;

 2) Augstākās tiesas kapacitātes stiprināšanai tiks izveidotas 4 jaunas amata vietas;

 3) Tieslietu padomes stiprināšanai tiks izveidotas 2 jaunas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 300

873 846

864 546

t.sk.:

Prioritāri pasākumi

-

583 541

583 541

Konkurētspējīgas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma sistēmas izveidošana

-

218 545

218 545

Augstākās tiesas kapacitātes stiprināšana (tai skaitā papildus 4 amata vietu izveide)

-

200 709

200 709

Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana (tai skaitā papildus 2 amata vietu izveide)

-

78 977

78 977

Sabiedrības informēšana un izglītošana

-

53 000

53 000

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

-

32 000

32 000

Dalība Starptautiskajā augstāko administratīvo tiesu asociācijā  (ilgtermiņa saistības)

-

310

310

Ilgtermiņa saistības

9 300

9 300

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

9 300

9 300

-

Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.

3 500

3 500

-

 European Network of Councils for the Judiciary

3 800

3 800

-

Network of the Presidents of the Suprem Judicial Courts of European Union

2 000

2 000

-

Citas izmaiņas

-

281 005

281 005

Izdevumu izmaiņas 2021. gada prioritārajam pasākumam “Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras mobilitātes attīstīšana saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdē (prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)nolemto

-

23 500

23 500

Transferts no Tieslietu ministrijas, lai nodrošinātu Augstākajai tiesai finansējumu atlīdzības izmaksai diviem tiesnešiem un diviem tiesnešu palīgiem, saskaņā ar Tieslietu padomes 27.11.2020 lēmumu Nr.69

-

163 113

163 113

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 6.1  pantu un pamatojoties uz Valsts kancelejas publiskoto informāciju par vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgas apmēru 2022. gadā

-

90 617

90 617

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 6.1  pantu un pamatojoties uz Valsts kancelejas publiskoto informāciju par vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgas apmēru 2022. gadā, saskaņā ar Tieslietu padomes 27.11.2020 lēmumu Nr.69

-

3 775

3 775