Programmas mērķis:

 • veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. pieņemt un izskatīt privātpersonu iesniegumus;
 2. ierosināt pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
 3. pieprasīt, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē tiesībsargu;
 4. izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu;
 5. Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā risināt strīdus starp privātpersonām un iestādēm, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;
 6. veicināt izlīgumu starp strīda pusēm;
 7. risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 8. sniegt Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 9. sniegt personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
 10. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 11. regulāri un sistemātiski apmeklēt iestādes, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība.

Programmas izpildītājs: Tiesībsarga birojs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Informēta sabiedrība un savlaicīgi novērsti pārkāpumi

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgtā un daļēji slēgtā tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.)¹

57

195

80

80

80

t.sk. 1. organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās, skaits

-

-

20

20

20

2. pārbaudes vizītes slēgta tipa iestādēs, skaits (Nacionālais preventīvais mehānisms)

-

-

60

60

60

Organizēti izglītojošie semināri, diskusijas un citi pasākumi

108

45

45

45

50

Citu institūciju organizētajos pasākumos lasītās lekcijas par tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem

189

50

50

50

100

Sagatavotas publikācijas medijos

6271

4000

4000

4500

5000

Ievērots labas pārvaldības princips

Sniegti atzinumi Satversmes tiesai

18

15

15

15

17

Sniegti atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem

34

45

45

45

45

Dalība darba grupās un komisijās

143

100

100

90

90

Tiesībsarga politikas īstenošana

Saņemti (izskatīti) iesniegumi

1716

1900

1900

1900

1800

Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem

2071

1800

1800

2000

2000

Sagatavoti atteikumi uz iesniegumiem

315

500

500

500

400

Uz iesnieguma pamata ierosinātas pārbaudes lietas

45

70

70

50

50

Sagatavotas atbildes e-pastā uz Tiesībsarga biroja kompetencē esošajiem jautājumiem

800

700

700

700

700

Sniegtas mutvārdu konsultācijas:

6061

7000

7000

7000

7000

t.sk. 1.konsultācijas klātienē

1413

2000

2000

2000

2000

2.konsultācijas pa telefonu

4648

5000

5000

5000

5000

Pēc tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas pārbaudes lietas

5

10

10

10

10

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas

30

70

70

70

70

Piezīmes.

¹Ar 2020. gadu rezultatīvajam rādītājam papildu tiek norādīts organizēto pārbaužu skaits valsts un pašvaldību institūcijās un pārbaužu vizīšu skaits slēgta tipa iestādēs.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 489 808

1 541 027

1 570 195

1 570 195

1 570 195

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51 219

29 168

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

1,9

0

0

Atlīdzība, euro

1 135 328

1 175 317

1 237 422

1 237 422

1 237 422

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 840

1 900

2 002

2 002

2 002

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 307

9 307

12 409

12 409

12 409

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

47 661

76 829

29 168

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

67 928

67 928

Fizisko personu datu aizsardzība

-

9 003

9 003

Tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana

-

58 925

58 925

Ilgtermiņa saistības

5 113

5 721

608

Palielināta dalības maksa ANO starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komitejai (ICC)

5 113

5 721

608

Citas izmaiņas

42 548

3 180

-39 368

Izdevumu samazinājums 2019.gada prioritārajam pasākumam "Fizisko personu datu aizsardzība"

9 003

-

-9 003

Izdevumu samazinājums 2019.gada prioritārajam pasākumam "Vides pieejamības risinājums"

28 100

-

-28 100

Izmaiņas izdevumos 2018.gada prioritārajam pasākumam "Nacionālais preventīvais mehānisms"

5 445

-

-5 445

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu tiesībsarga atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta 2.punktā noteikto atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2018. sēdes prot. Nr.19 36.§ 27.p.

-

3 180

3 180