Programmas mērķis:

 • veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. pieņemt un izskatīt privātpersonu iesniegumus;
 2. ierosināt pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
 3. pieprasīt, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē tiesībsargu;
 4. izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu;
 5. Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā risināt strīdus starp privātpersonām un iestādēm, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;
 6. veicināt izlīgumu starp strīda pusēm;
 7. risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 8. sniegt Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 9. sniegt personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
 10. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 11. regulāri un sistemātiski apmeklēt iestādes, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība.

Programmas izpildītājs: Tiesībsarga birojs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Informēta sabiedrība un savlaicīgi novērsti pārkāpumi

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgtā un daļēji slēgtā tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.) 3

29

108

195

195

195

Organizēti izglītojošie semināri, diskusijas un citi pasākumi

37

45

45

45

45

Citu institūciju organizētajos pasākumos lasītās lekcijas par tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem

106

12

50

50

50

Sagatavotas publikācijas medijos

6484

3500

4000

4000

4500

Ievērots labas pārvaldības princips

Sniegti atzinumi Satversmes tiesai

21

15

15

15

15

Sniegti atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem

27

45

45

45

35

Dalība darba grupās un komisijās

82

100

100

100

90

Tiesībsarga politikas īstenošana

Saņemti (izskatīti) iesniegumi

1738

1900

1900

1900

1900

Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem

2194

1800

1800

1800

2000

Sagatavoti atteikumi uz iesniegumiem

356

500

500

500

500

Uz iesnieguma pamata ierosinātas pārbaudes lietas

45

70

70

70

50

Sagatavotas atbildes e-pastā uz Tiesībsarga biroja kompetencē esošajiem jautājumiem

769

700

700

700

700

Sniegtas mutvārdu konsultācijas:

6477

7000

7000

7000

7000

t.sk. 1.konsultācijas klātienē

1926

2000

2000

2000

2000

        2.konsultācijas pa telefonu

4551

5000

5000

5000

5000

Pēc tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas pārbaudes lietas

8

10

10

10

10

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas

60

70

70

70

70

 

3 Rezultatīvā rādītāja izmaiņas prioritārā pasākuma ”Nacionālais preventīvais mehānisms” ietvaros, palielinoties pārbaužu vizīšu slēgta tipa iestādēs skaitam

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 344 645

1 493 307

1 541 027

1 498 479

1 492 048

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

148 662

47 720

-42 548

-6 431

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,1

3,2

-2,8

-0,4

Atlīdzība, euro

1 035 193

1 171 276

1 175 317

1 175 317

1 175 317

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 856

1 898

1 900

1 900

1 900

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 501

9 307

12 409

12 409

12 409

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 609

55 329

47 720

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

37 103

37 103

Fizisko personu datu aizsardzība

-

9 003

9 003

Vides pieejamības risinājums

-

28 100

28 100

Ilgtermiņa saistības

7 609

9 113

1 504

Palielināta dalības maksa ANO starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komitejai (ICC)

4 609

5 113

504

Palielināta dalības maksa Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīklā (ENNHRI)

3 000

4 000

1 000

Citas izmaiņas

-

9 113

9 113

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu tiesībsarga atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta 2.punktā noteikto atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2018. sēdes prot. Nr.19 36§ 27.p.

-

4 041

 4 041

Izmaiņas izdevumos 2018.gada prioritārajam pasākumam ”Nacionālais preventīvais mehānisms” atbilstoši Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1§ 15.p.

-

5 072

5 072