Programmas mērķis:

 • veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. pieņemt un izskatīt privātpersonu iesniegumus;
 2. ierosināt pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
 3. pieprasīt, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē Tiesībsargu;
 4. izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu;
 5. Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā risināt strīdus starp privātpersonām un iestādēm, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;
 6. veicināt izlīgumu starp strīda pusēm;
 7. risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 8. sniegt Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 9. sniegt personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
 10. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 11. regulāri un sistemātiski apmeklēt iestādes, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība.

Programmas izpildītājs: Tiesībsarga birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Informēta sabiedrība un savlaicīgi novērsti pārkāpumi

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgtā un daļēji slēgtā tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.)¹

40

40

108

195

195

Organizēti izglītojošie semināri, diskusijas un citi pasākumi

34

45

45

45

45

Citu institūciju organizētajos pasākumos lasītās lekcijas par tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem

41

12

12

12

12

Sagatavotas publikācijas medijos

6152

2000

3500

4000

4500

Ievērots labas pārvaldības princips

Sniegti atzinumi Satversmes tiesai

15

15

15

15

15

Sniegti atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem

30

45

45

45

45

Dalība darba grupās un komisijās

108

100

100

100

100

Tiesībsarga politikas īstenošana

Saņemti (izskatīti) iesniegumi

1893

2000

1900

1900

1900

Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem

2216

1720

1800

1800

1800

Sagatavoti atteikumi uz iesniegumiem

404

500

500

500

500

Uz iesnieguma pamata ierosinātas pārbaudes lietas

54

90

70

70

70

Sagatavotas atbildes e-pastā uz Tiesībsarga biroja kompetencē esošajiem jautājumiem

721

600

700

700

700

Sniegtas mutvārdu konsultācijas:

7323

6000

7000

7000

7000

t.sk. 1.konsultācijas klātienē

2318

1600

2000

2000

2000

        2.konsultācijas pa telefonu

5005

4400

5000

5000

5000

Pēc tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas pārbaudes lietas

7

10

10

10

10

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas

61

70

70

70

70

¹Rezultatīvā rādītāja izmaiņas prioritārā pasākuma ”Nacionālais preventīvais mehānisms” ietvaros, palielinoties pārbaužu vizīšu slēgta tipa iestādēs skaitam.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 329 113

1 374 956

1 493 307

1 498 379

1 492 934

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

45 843

118 351

5 072

-5 445

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

8,6

0,3

-0,4

Atlīdzība, euro

1 024 925

1 038 276

1 171 276

1 171 276

1 171 276

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

46

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

 1 838

1 865

1 899

1 899

1 899

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 051

8 651

9 307

9 307

9 307

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

40 241

158 592

118 351

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

145 149

145 149

Nacionālais preventīvais mehānisms

-

145 149

145 149

Vienreizēji pasākumi

3 217

 

-3 217

Izdevumu samazinājums 2017.gada jaunās politikas iniciatīvai “Informācijas centra aprīkojums” vienreizējam pasākumam (videokonferenču iekārta)

3 217

-

-3 217

Ilgtermiņa saistības

5 600

4 959

-641

Samazināta dalības maksa Starptautiskajā Ombuda tīklā

750

350

-400

Samazināta dalības maksa ANO starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komitejai (ICC)

4 850

4 609

-241

Citas izmaiņas

26 324

3 384

-22 940

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 22.08.2017. sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

3 384

3 384

Izdevumu samazinājums no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar atbrīvojušos telpu izmantošanu Tiesībsarga biroja vajadzībām

26 324

-

-26 324