Programmas mērķis:

 • veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. pieņemt un izskatīt privātpersonu iesniegumus;
 2. ierosināt pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
 3. pieprasīt, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē Tiesībsargu;
 4. izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu;
 5. Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā risināt strīdus starp privātpersonām un iestādēm, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;
 6. veicināt izlīgumu starp strīda pusēm;
 7. risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 8. sniegt Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 9. sniegt personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
 10. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem.

Programmas izpildītājs: Tiesībsarga birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Informēta sabiedrība un savlaicīgi novērsti pārkāpumi

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgtā un daļēji slēgtā tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.)

37

40

40

40

40

Organizēti izglītojošie semināri, diskusijas un citi pasākumi

31

30

45

46

47

Citu institūciju organizētajos pasākumos lasītās lekcijas par tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem

13

12

12

12

12

Sagatavotas publikācijas medijos

3184

2000

2000

2000

2000

Ievērots labas pārvaldības princips

Sniegti atzinumi Satversmes tiesai

15

15

15

15

15

Sniegti atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem

38

45

45

45

45

Dalība darba grupās un komisijās

109

150

100

100

100

Tiesībsarga politikas īstenošana

Saņemti (izskatīti) iesniegumi

1775

2600

2000

2000

2000

Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem

1845

1720

1720

1720

1720

Sagatavoti atteikumi uz iesniegumiem

458

600

500

500

500

Uz iesnieguma pamata ierosinātas pārbaudes lietas

69

280

90

90

90

Sagatavotas atbildes e-pastā uz Tiesībsarga biroja kompetencē esošajiem jautājumiem

679

550

600

600

600

Sniegtas mutvārdu konsultācijas:

6355

6000

6000

6000

6000

t.sk. 1.konsultācijas klātienē

2036

1600

1600

1600

1600

        2.konsultācijas pa telefonu

4319

4400

4400

4400

4400

Pēc tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas pārbaudes lietas

10

25

10

10

10

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas

-

70

70

70

70

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 144 522

1 359 279

1 374 956

1 371 739

1 371 739

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

214 757

15 677

-3 217

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,8

1,2

-0,2

-

Atlīdzība, euro

849 602

1 037 920

1 038 276

1 038 276

1 038 276

Vidējais amata vietu skaits gadā

45

46

46

46

46

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 520

1 872

1 865

1 865

1 865

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 490

4 326

8 651

8 651

8 651

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 500

24 177

15 677

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

13 477

13 477

Informācijas centra aprīkojums

-

4 141

4 141

Transporta izdevumi izraidāmo personu aptaujai

-

8 980

8 980

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

356

356

Ilgtermiņa saistības

8 500

10 700

2 200

Palielināta dalības maksa Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīklā (ENNHRI)

1 500

3 000

1 500

Palielināta dalības maksa ANO starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komitejai (ICC)

7 000

7 700

700