Programmas mērķis:

veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. pieņemt un izskatīt privātpersonu iesniegumus;
 2. ierosināt pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
 3. pieprasīt, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē tiesībsargu;
 4. izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu;
 5. Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā risināt strīdus starp privātpersonām un iestādēm, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;
 6. veicināt izlīgumu starp strīda pusēm;
 7. risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 8. sniegt Saeimai, MK, pašvaldībām un citām iestādēm ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 9. sniegt personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
 10. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 11. regulāri un sistemātiski apmeklēt iestādes, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība.

Programmas izpildītājs: Tiesībsarga birojs

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Informēta sabiedrība un savlaicīgi novērsti pārkāpumi

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgtā un daļēji slēgtā tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.) (skaits)

45

80

80

90

80

Organizēti izglītojošie semināri, diskusijas un citi pasākumi (skaits)

181

45

45

60

100

Citu institūciju organizētajos pasākumos lasītās lekcijas par tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem (skaits)

322

50

50

100

150

Sagatavotas publikācijas medijos (skaits)

6 717

4 500

4 500

4 800

4 800

Ievērots labas pārvaldības princips

Sniegti atzinumi Satversmes tiesai (skaits)

19

15

15

20

20

Sniegti atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

45

45

45

45

45

Dalība darba grupās un komisijās (skaits)

187

90

90

90

120

Tiesībsarga politikas īstenošana

Saņemti (izskatīti) iesniegumi (skaits)

1 945

1 900

1 900

1 800

1 800

Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem (skaits)

1 523

2 000

2 000

1 500

1 500

Sagatavoti atteikumi uz iesniegumiem (skaits)

964

500

500

700

700

Uz iesnieguma pamata ierosinātas pārbaudes lietas (skaits)

65

50

50

50

50

Sagatavotas atbildes e-pastā uz Tiesībsarga biroja kompetencē esošajiem jautājumiem (skaits)

1 778

700

700

1 100

1 500

Sniegtas mutvārdu konsultācijas (skaits):

3 317

7 000

7 000

5 000

4 500

t.sk. 1.konsultācijas klātienē (skaits)

13

2 000

2 000

1 000

   500

        2.konsultācijas pa telefonu (skaits)

3 304

5 000

5 000

4 000

4 000

Pēc tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas pārbaudes lietas (skaits)

6

10

10

10

10

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas (skaits)

4

70

70

40

40

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 748 923

1 940 670

2 621 250

2 475 927

2 448 702

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

191 054

680 580

     -145 323

        -27 225

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,9

35,1

-5,5

-1,1

Atlīdzība, euro

1 445 137

1 608 393

2 140 678

2 088 562

2 088 562

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 329

2 347

3 362

3 362

3 362

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 574

29 353

83 014

30 898

30 898

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

13 939

694 519

680 580

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

639 957

639 957

Tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana

-

437 422

437 422

Pētījumi un situācijas analīze cilvēktiesību jomā

-

36 300

 36 300

Telpu nomas maksas pieauguma segšana

-

2 600

2 600

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

-

154 398

154 398

Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana

-

9 237

9 237

Ilgtermiņa saistības

11 675

11 815

140

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

11 675

11 815

140

Eiropas Bērnu ombuda tīkla institūcija (ENOC)

1 100

1 100

-

Eiropas vienlīdzības nodrošināšanas institūciju sadarbības tīkls

1 000

1 000

-

Starptautiskais Ombuda tīkls

350

350

-

Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkls (ENNHRI)

4 000

4 000

-

ANO starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komiteja (ICC)

5 225

5 365

140

Citas izmaiņas

2 264

42 747

40 483

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar īstermiņa pasākumu samazinājumu

2 264

-

-2 264

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu tiesībsarga atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta 2. punktā noteikto

-

42 747

42 747