Programmas mērķis:

veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. pieņemt un izskatīt privātpersonu iesniegumus;
 2. ierosināt pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
 3. pieprasīt, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē tiesībsargu;
 4. izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu;
 5. Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā risināt strīdus starp privātpersonām un iestādēm, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;
 6. veicināt izlīgumu starp strīda pusēm;
 7. risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 8. sniegt Saeimai, MK, pašvaldībām un citām iestādēm ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 9. sniegt personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
 10. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 11. regulāri un sistemātiski apmeklēt iestādes, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība.

Programmas izpildītājs: Tiesībsarga birojs

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Informēta sabiedrība un savlaicīgi novērsti pārkāpumi

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgtā un daļēji slēgtā tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.) (skaits)

64

80

80

80

80

Organizēti izglītojošie semināri, diskusijas un citi pasākumi (skaits)

124

45

45

50

50

Citu institūciju organizētajos pasākumos lasītās lekcijas par tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem (skaits)

187

50

50

100

100

Sagatavotas publikācijas medijos (skaits)

5 956

4 000

4 500

5 000

5 000

Ievērots labas pārvaldības princips

Sniegti atzinumi Satversmes tiesai (skaits)

15

15

15

17

17

Sniegti atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

41

45

45

45

45

Dalība darba grupās un komisijās (skaits)

84

100

90

90

90

Tiesībsarga politikas īstenošana

Saņemti (izskatīti) iesniegumi (skaits)

1 623

1 900

1 900

1 800

1 800

Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem (skaits)

2 205

1 800

2 000

2 000

2 000

Sagatavoti atteikumi uz iesniegumiem (skaits)

257

500

500

400

400

Uz iesnieguma pamata ierosinātas pārbaudes lietas (skaits)

49

70

50

50

50

Sagatavotas atbildes e-pastā uz Tiesībsarga biroja kompetencē esošajiem jautājumiem (skaits)

879

700

700

700

700

Sniegtas mutvārdu konsultācijas (skaits):

5 611

7 000

7 000

7 000

7 000

t.sk. 1.konsultācijas klātienē (skaits)

1 143

2 000

2 000

2 000

2 000

        2.konsultācijas pa telefonu (skaits)

4 468

5 000

5 000

5 000

5 000

Pēc tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas pārbaudes lietas (skaits)

7

10

10

10

10

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas (skaits)

49

70

70

70

70

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 538 953

1 570 195

1 777 776

1 938 977

1 938 977

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 242

207 581

161 201

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,0

13,2

9,1

-

Atlīdzība, euro

1 175 317

1 237 442

1 445 137

1 606 338

1 606 338

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 898

2 007

2 347

2 605

2 605

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 494

12 409

12 359

12 359

12 359

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

10 719

218 300

207 581

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

209 657

209 657

Atlaišanas pabalsts tiesībsargam

-

 5 152

5 152

Tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana

-

204 505

204 505

Ilgtermiņa saistības

12 171

12 037

-134

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

12 171

12 037

-134

Eiropas Bērnu ombuda tīkla institūcija (ENOC)

1 100

1 100

-

Eiropas vienlīdzības nodrošināšanas institūciju sadarbības tīkls

1 000

1 000

-

Starptautiskais Ombuda tīkls

350

350

-

Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkls

4 000

4 000

-

ANO starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komiteja (ICC)

5 721

5 587

-134

Citas izmaiņas

4 998

3 056

-1 942

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

4 998

-

-4 998

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu tiesībsarga atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta 2. punktā noteikto

-

3 056

 3 056