Programmas mērķis:

veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. pieņemt un izskatīt privātpersonu iesniegumus;
 2. ierosināt pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
 3. pieprasīt, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē tiesībsargu;
 4. izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu;
 5. Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā risināt strīdus starp privātpersonām un iestādēm, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;
 6. veicināt izlīgumu starp strīda pusēm;
 7. risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 8. sniegt Saeimai, MK, pašvaldībām un citām iestādēm ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 9. sniegt personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
 10. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 11. regulāri un sistemātiski apmeklēt iestādes, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība.

Programmas izpildītājs: Tiesībsarga birojs

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Informēta sabiedrība un savlaicīgi novērsti pārkāpumi

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgtā un daļēji slēgtā tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.) (skaits)

104

80

80

90

90

Organizēti izglītojošie semināri, diskusijas un citi pasākumi (skaits)

72

45

45

60

60

Citu institūciju organizētajos pasākumos lasītās lekcijas par tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem (skaits)

145

50

50

100

100

Sagatavotas publikācijas medijos (skaits)

4 887

4 500

4 500

4 800

4 800

Ievērots labas pārvaldības princips

Sniegti atzinumi Satversmes tiesai (skaits)

30

15

15

20

20

Sniegti atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

38

45

45

45

45

Dalība darba grupās un komisijās (skaits)

102

90

90

90

90

Tiesībsarga politikas īstenošana

Saņemti (izskatīti) iesniegumi (skaits)

1 617

1 900

1 900

1 800

1 800

Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem (skaits)

1 287

2 000

2 000

1 500

1 500

Sagatavoti atteikumi uz iesniegumiem (skaits)

850

500

500

700

700

Uz iesnieguma pamata ierosinātas pārbaudes lietas (skaits)

51

50

50

50

50

Sagatavotas atbildes e-pastā uz Tiesībsarga biroja kompetencē esošajiem jautājumiem (skaits)

1 209

700

700

1 100

1 100

Sniegtas mutvārdu konsultācijas (skaits):

4 135

7 000

7 000

5 000

5 000

t.sk. 1.konsultācijas klātienē (skaits)

251

2 000

2 000

1 000

1 000

        2.konsultācijas pa telefonu (skaits)

3 884

5 000

5 000

4 000

4 000

Pēc tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas pārbaudes lietas (skaits)

5

10

10

10

10

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas (skaits)

5

70

70

40

40

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 541 103

1 777 776

1 940 670

1 940 670

1 940 670

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

236 673

162 894

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,4

9,2

-

-

Atlīdzība, euro

1 237 422

1 445 137

1 608 393

1 608 393

1 608 393

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 991

2 347

2 598

2 598

2 598

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 813

12 359

18 538

18 538

18 538

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

17 189

180 083

162 894

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

12 037

11 675

-362

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

12 037

11 675

-362

Eiropas Bērnu ombuda tīkla institūcija (ENOC)

1 100

1 100

-

Eiropas vienlīdzības nodrošināšanas institūciju sadarbības tīkls

1 000

1 000

-

Starptautiskais Ombuda tīkls

350

350

-

Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkls

4 000

4 000

-

ANO starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komiteja (ICC)

5 587

5 225

-362

Citas izmaiņas

5 152

168 408

163 256

Samazināti izdevumi 2021. gada prioritārajam pasākumam “Atlaišanas pabalsts tiesībsargam”

5 152

-

-5 152

Palielināti izdevumi 2021. gada prioritārajam pasākumam “Tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana”

-

166 353

166 353

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu tiesībsarga atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta 2. punktā noteikto

-

2 055

 2 055