Programmas mērķis:

 • veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. veikt finanšu, lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem, Valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm un Valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba plānam;
 2. uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu, panākot, ka revidējamās vienības ir veikušas darbības ne mazāk kā 92% ieteikumu ieviešanai, un pēc iespējas novērtējot ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi (samazināti budžeta izdevumi vai palielināti ieņēmumi), ieguvumus iedzīvotājiem (pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem utml.), ekonomisko ietekmi (izmaksu-ieguvumu analīze par ietekmi uz visu sabiedrību kopumā);
 3. veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu:
  • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, sekot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai, izvērtēt tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepieciešamības gadījumā vērsties pie augstākas amatpersonas trūkumu novēršanai procesa virzītāja darbībā;
  • izvērtēt revidējamās vienības, vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem;
  • īstenot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesībasveikt zaudējumu piedziņu gadījumos, ja revīzijās konstatētā prettiesiskas rīcības rezultātā radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina pārkāpēju pārraugošā amatpersona vai iestāde.
 4. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, piedaloties INTOSAI, EUROSAI un Kontaktu komitejas darba grupās un vadības struktūrās (EUROSAI valdē un INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē (FIPP)), veicināt Valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīzijas standartos, sniegt konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm projektu un citu divpusējās un daudzpusējās sadarbības pasākumu ietvaros;
 5. veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu (ISSAI un INTOSAI GOV) ieviešanu visā publiskajā sektorā, īstenot revidentu sertifikāciju.

Programmas izpildītājs: Valsts kontrole.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nozīmīgās sabiedrības interešu jomās tiek veiktas lietderības, atbilstības un/vai apvienotās revīzijas.

Finanšu revīzijās tiek vērtēta pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem.

Veiktas finanšu revīzijas (skaits)1

27

27

-

-

-

Veiktas finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi (skaits)

17

18

18

18

18

Sniegti finanšu revīzijās atzinumi un/vai cita veida vērtējumi par atbilstības jautājumiem (skaits)

32

44

48

52

56

Veiktas lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas (skaits)

22

23

-

-

-

Atbilstoši veiktajam izvērtējumam par katrā pašvaldībā nepieciešamo darba apjomu tiek veiktas revīzijas pašvaldībās.

Pārbaudītas pašvaldības (skaits)

63

40

40

40

40

Tiek nodrošināta likumdevēja informēšana par Valsts kontroles darbības rezultātiem.

Sniegta informācija LR Saeimai par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu, konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un citiem Valsts kontroles darbības rezultātiem, piedaloties Saeimas komisijas sēdēs (sēžu skaits)2

52

50

50

50

50

Piezīmes.

Rezultatīvais rādītājs izslēgts, jo turpmāk tiks mērīts rādītājs “Veiktas finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi (skaits)”.

Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam “Sniegta informācija LR Saeimai par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu un konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, piedaloties Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs (sēžu skaits)”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6356 027

6690 649

6872 298

6672 298

6672 298

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

334 622

181 649

-200 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,3

2,7

-2,9

-

Atlīdzība, euro

5028 932

5276 399

5 504393

5 504393

5 504393

Vidējais amata vietu skaits gadā

172

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

2 432

2 443

2 548

2 548

2 548

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 537

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

310 554

492 203

181 649

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

462 900

462 900

Valsts kontroles (VK) revīziju rezultātu ietekmes stiprināšana efektīvas, atbildīgas, pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai

-

262 900

262 900

Starptautiskas ekspertīzes nodrošināšana Valsts kontroles (VK) revīzijā noziedzīgu nodarījumu ekonomisko un finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitātes izvērtēšanai

-

200 000

200 000

Ilgtermiņa saistības

112 104

2 209

-109 895

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

2 209

2 209

0

INTOSAI

709

709

0

EUROSAI

1 500

1 500

0

Twinning Light projekts “Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē”

9 169

0

-9 169

Eiropas Komisijas attīstības un sadarbības programmas (EuropeAid) projekts“Gruzijas augstākās revīzijas iestādes institucionālās kapacitātes stiprināšana”

100 726

0

-100 726

Citas izmaiņas

198 450

27 094

-171 356

Samazināti izdevumi vienreizējām pamatkapitāla un IT inventāra iegādēm

41 185

-

-41 185

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana publiskā sektora revīziju attīstībai” paredzēto finansējuma apmēru 2020.gadam

157 265

-

-157 265

Palielināti izdevumi valsts kontroliera un Valsts kontroles padomes locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam

-

27 094

27 094