Programmas mērķis:

  • veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt finanšu, atbilstības, lietderības un apvienotās revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem, Valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm un Valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba plānam;
  2. uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu, panākot, ka revidējamās vienības ir veikušas darbības ne mazāk kā 92% ieteikumu ieviešanai, un pēc iespējas novērtējot ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi;
  3. veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu:
    • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, sekot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai un nepieciešamības gadījumā vērsties pie augstākas amatpersonas trūkumu novēršanai procesa virzītāja darbībā;
    • izvērtēt revidējamās vienības, vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.
  4. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, piedaloties INTOSAI, EUROSAI un Kontaktu komitejas darba grupās un vadības struktūrās (EUROSAI valdē un INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē (FIPP), veicināt Valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīzijas standartos, sniegt konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm, organizēt EUROSAI valdes sēdi un FIPP sanāksmi Latvijā;
  5. veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu (ISSAI un INTOSAI GOV) ieviešanu visā publiskajā sektorā, īstenot revidentu sertifikāciju.

Programmas izpildītājs: Valsts kontrole.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nozīmīgās sabiedrības interešu jomās tiek veiktas lietderības, atbilstības un/vai apvienotās revīzijas. Finanšu revīzijās tiek vērtēta būtisku pārskatam pakārtotu darījumu atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei.

Veiktas finanšu revīzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Veiktas lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas (skaits)

22

22

23

24

25

Atbilstoši veiktajam izvērtējumam par katrā pašvaldībā nepieciešamo darba apjomu tiek veiktas revīzijas pašvaldībās.

Pārbaudītas pašvaldības (skaits)

53

40

40

40

40

Tiek nodrošināta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un nepieciešamības gadījumā – visu Saeimas komisiju informēšana par revīziju rezultātiem.

Sniegta informācija LR Saeimai par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu un konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, piedaloties Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs (sēžu skaits)

42

50

50

50

50

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 973 630

6 310 731

6 690 649

6 382 304

6 382 304

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

337 101

379 918

-308 345

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

6,0

-4,6

-

Atlīdzība, euro

4 666 822

5 032 431

5 276 399

5 230 899

5 230 899

Vidējais amata vietu skaits gadā

174

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) euro

2 231

2 330

2 443

2 422

2 422

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 332

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 919

477 837

379 918

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

329 928

329 928

Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana publiskā sektora revīziju attīstībai

-

329 928

329 928

Ilgtermiņa saistības

69 132

112 104

42 972

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

1 422

2 209

787

INTOSAI

711

709

-2

EUROSAI

711

1 500

789

Twinning Light projekts  “Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē”

67 710

9 169

-58 541

Eiropas Komisijas attīstības un sadarbības programmas (EuropeAid) projekts  “Gruzijas augstākās revīzijas iestādes institucionālās kapacitātes stiprināšana”

-

100 726

100 726

Citas izmaiņas

28 787

  35 805

  7 018

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Valsts kontroles un publiskā sektora revīziju kopumā efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot starptautisko publiskā sektora revīziju standartu (ISSAI) vienotu piemērošanu publiskā sektora revīzijās un Valsts kontroles informācijas tehnoloģiju darbības stabilitāti un drošību”2019.gadam paredzēto finansējuma apmēru

28 000

-

- 28 000

Palielināti izdevumi valsts kontroliera un Valsts kontroles padomes locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam (Ministru kabineta 10.04.2018. sēdes prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)

-

35 805

35 805

t.sk. pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

787

-

-787

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu dalības maksu Eiropas augstāko revizījas iestāžu organizācijā EUROSAI

787

-

-787