Programmas mērķis:

  • veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt finanšu, likumības un lietderības revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem, Valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktajiem principiem un Valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba plānam;
  2. uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu, panākot, ka revidējamās vienības ir veikušas darbības ne mazāk kā 85% ieteikumu ieviešanai, un pēc iespējas novērtējot ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi;
  3. veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu:
    • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un sekot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai;
    • izvērtēt revidējamās vienības, vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem;
  4. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, piedaloties INTOSAI, EUROSAI un Kontaktu komitejas darba grupās, sniedzot konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedaloties paralēlajās revīzijās;
  5. veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu (ISSAI un INTOSAI GOV) ieviešanu visā publiskajā sektorā.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Revīziju rezultātā sniegta pārliecība par efektīvu valsts un pašvaldību resursu kontroles sistēmu un tiesisku, pareizu un ekonomisku valsts pārvaldes un pašvaldību rīcību ar valsts un pašvaldību finanšu resursiem un mantu

Sagatavoti ziņojumi par finanšu revīziju rezultātiem (skaits)

31

29

-

-

-

Veiktas finanšu revīzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Sagatavoti ziņojumi par likumības un lietderības revīziju rezultātiem (skaits)

43

58

-

-

-

Veiktas likumības un lietderības revīzijas (skaits)

18

22

22

22

22

Katras pašvaldības darbība ir izvērtēta vismaz reizi trijos gados, veiktas revīzijas, reaģējot uz aktuāliem notikumiem valstī, revīzijās tiek izvērtēti lietderības jautājumi

Pārbaudītas pašvaldības (skaits)1

52

40

40

40

40

Veiktas (pabeigtas, uzsāktas) revīzijas, reaģējot uz aktuāliem jautājumiem valstī (skaits)

5

4

4

4

4

Veicināta savstarpēji saskaņota un produktīva sadarbība ar revidējamām vienībām, Saeimu, tiesībsargājošām iestādēm un sabiedrību

Sniegta informācija LR Saeimai par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu un konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, piedaloties Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs (sēžu skaits)2

-

30

30

30

30

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Veiktas revīzijas pašvaldībās (skaits)”

2Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Ziņojumi LR Saeimai par Valsts kontroles revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem, lai veicinātu revīzijās atklāto trūkumu novēršanu (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 157 454

5 534 909

5 917 307

5 893 336

5 865 336

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

377 455

382 398

-23 971

-28 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,3

6,9

-0,4

-0,5

Atlīdzība, euro

4 064 213

4 534 049

4 675 217

4 672 746

4 672 746

Vidējais amata vietu skaits gadā

175

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

1 935

2 099

2 164

2 163

2 163

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 953

-

-

-

-

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 422

383 820

382 398

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

216 393

216 393

Valsts kontroles un publiskā sektora revīziju kopumā efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot starptautisko publiskā sektora revīziju standartu (ISSAI) vienotu piemērošanu publiskā sektora revīzijās un Valsts kontroles informācijas tehnoloģiju darbības stabilitāti un drošību

-

215 859

215 859

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

534

534

Ilgtermiņa saistības

1 422

1 422

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

1 422

1 422

-

INTOSAI

711

711

-

EUROSAI

711

711

-

Citas izmaiņas

 

166 005

166 005

Palielināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Valsts pārvaldes darba kvalitātes un sabiedrības uzticības valsts pārvaldes darbam veicināšana, paaugstinot publiskā sektora revīziju efektivitāti un īstenojot preventīvus pasākumus pārkāpumu un nelietderīgu izdevumu mazināšanai” turpināšanai

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi Valsts kontroliera un Valsts kontroles padomes locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam

-

28 275

28 275

Palielināti izdevumi Valsts kontrolei nepieciešamo revīzijas atbalsta rīku uzturēšanai (MK 09.08.2016. sēdes protokols Nr.39 48.§ 14.p.)

-

37 730

37 730