Programmas mērķis:

veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt finanšu, lietderības, atbilstības un apvienotās (atbilstības / lietderības) revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem, Valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm un Valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba plānam;
  2. uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu un pēc iespējas novērtēt ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi (samazināti budžeta izdevumi vai palielināti ieņēmumi) un ieguvumus iedzīvotājiem (pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem utml.);
  3. veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu:
  • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, sekot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai, izvērtēt tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepieciešamības gadījumā vērsties pie augstākas amatpersonas trūkumu novēršanai procesa virzītāja darbībā;
  • izvērtēt revidējamās vienības, vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem;
  • īstenot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesības un nodrošināt procesu virzību saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu piedziņu gadījumos, ja radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina pārkāpēju pārraugošā amatpersona vai iestāde.
  1. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, nodrošinot dalību Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas valdē un Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas Profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē, un piedaloties Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas, Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas un Kontaktu komitejas darba grupās, veicināt Valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīzijas standartos, sniegt konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm projektu un citu divpusējās un daudzpusējās sadarbības pasākumu ietvaros;
  2. veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu ieviešanu visā publiskajā sektorā, īstenot revidentu sertifikāciju.

Programmas izpildītājs: Valsts kontrole.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nozīmīgās sabiedrības interešu jomās tiek veiktas lietderības, atbilstības un/vai apvienotās revīzijas.

Finanšu revīzijās tiek vērtēta pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem

Veiktas finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi (skaits)

22

18

18

18

18

Sniegti finanšu revīzijās atzinumi un/vai cita veida vērtējumi par atbilstības jautājumiem (skaits)

56

48

 

56

56

56

Atbilstoši veiktajam izvērtējumam par katrā pašvaldībā nepieciešamo darba apjomu tiek veiktas revīzijas pašvaldībās

Pārbaudītas pašvaldības (skaits)

64

40

40

40

40

Tiek nodrošināta likumdevēja informēšana par Valsts kontroles darbības rezultātiem

LR Saeimas komisijas sēdes, kurās sniegta informācija par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu, konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un citiem Valsts kontroles darbības rezultātiem (skaits)

72

50

50

50

50

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada

plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 617 605

6 872 298

7 054 513

7 054 513

7 038 013

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

254 693

182 215

-

-16 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

2,7

-

-0,2

Atlīdzība, euro

5 229 820

5 504 393

5 797 108

5 797 108

5 797 108

Vidējais amata vietu skaits gadā

177

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

2 452

2 548

2 684

2 684

2 684

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 960

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

224 493

406 708

182 215

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

378 388

378 388

Valsts kontroles (VK) revīziju rezultātu ietekmes stiprināšana efektīvas, atbildīgas, pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai

-

378 388

378 388

Ilgtermiņa saistības

2 209

2 209

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

2 209

2 209

-

Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija

709

709

-

Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija

1 500

1 500

-

Citas izmaiņas

222 284

26 111

-196 173

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumamStarptautiskas ekspertīzes nodrošināšana Valsts kontroles (VK) revīzijā noziedzīgu nodarījumu ekonomisko un finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitātes izvērtēšanai”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam

200 000

-

-200 000

Palielināti izdevumi valsts kontroliera un Valsts kontroles padomes locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam

-

26 111

26 111

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

22 284

-

-22 284