Programmas mērķis:

veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt finanšu, lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un Valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba plānam;
  2. uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu un pēc iespējas novērtēt ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi (samazināti budžeta izdevumi vai palielināti ieņēmumi) un ieguvumus iedzīvotājiem (pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem u.c.);
  3. veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu, sniedzot tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem, sekojot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai, īstenojot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesības saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu piedziņu;
  4. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, piedaloties INTOSAI, EUROSAI un Kontaktu komitejas darba grupās, kā arī sniedzot konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm projektu un citu divpusējās un daudzpusējās sadarbības pasākumu ietvaros;
  5. īstenot revidentu sertifikāciju.

Programmas izpildītājs: Valsts kontrole.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nozīmīgās sabiedrības interešu jomās tiek veiktas lietderības, atbilstības un/vai apvienotās revīzijas.

Finanšu revīzijās tiek vērtēta pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem

Veiktas finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi (skaits)

18

18

18

18

18

Sniegti finanšu revīzijās atzinumi un/vai cita veida vērtējumi par atbilstības jautājumiem (skaits)

48

56

 

56

56

56

Atbilstoši veiktajam izvērtējumam par katrā pašvaldībā nepieciešamo darba apjomu tiek veiktas revīzijas pašvaldībās

Pārbaudītas pašvaldības (skaits)1

63

40

30

30

30

Tiek nodrošināta likumdevēja informēšana par Valsts kontroles darbības rezultātiem

LR Saeimas komisijas sēdes, kurās sniegta informācija par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu, konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un citiem Valsts kontroles darbības rezultātiem (skaits)

60

50

50

50

50

Piezīmes

1 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu (spēkā no 2020. gada 23. jūnija), kas nosaka pašvaldību skaitu pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 675 132

7 054 513

7 482 977

7 406 477

7 406 477

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

379 381

428 464

-76 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

6,1

-1,0

-

Atlīdzība, euro

5 379 701

5 797 108

6 165 572

6 165 572

6 165 572

Vidējais amata vietu skaits gadā

177

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

2 526

2 684

2 854

2 854

2 854

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 851

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 209

430 673

428 464

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

410 750

410 750

Valsts kontroles (VK) kapacitātes stiprināšana publiskā sektora revīzijās

-

410 750

410 750

Ilgtermiņa saistības

2 209

2 209

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

2 209

2 209

-

Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija

709

709

-

Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija

1 500

1 500

-

Citas izmaiņas

-

17 714

17 714

Palielināti izdevumi valsts kontroliera un Valsts kontroles padomes locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta otrajā daļā noteiktajam

-

17 714

17 714