Programmas mērķis:

  • nodrošināt likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  3. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību.

Programmas izpildītājs: Centrālā vēlēšanu komisija

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

476 976

488 522

501 000

501 000

501 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 546

12 478

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,4

2,6

-

-

Atlīdzība, euro

380 159

389 811

402 289

402 289

402 289

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 1euro

1 427

1 496

1 541

1 541

1 541

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 447

12 905

13 898

13 898

13 898

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 800

14 278

12 478

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 800

1 800

-

Biedra naudas iemaksa Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijā

1 800

1 800

-

Citas izmaiņas

-

12 478

12 478

Palielināti izdevumi Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam (Ministru kabineta 10.04.2018. sēdes prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)

-

12 478

12 478