Programmas mērķis:

  • Likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  3. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

464 303

478 890

488 522

488 522

488 522

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 587

9 632

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

2,0

-

-

Atlīdzība, euro

367 595

380 179

389 811

389 811

389 811

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 383

1 460

1 496

1 496

1 496

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 187

12 161

12 905

12 905

12 905

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 800

11 432

9 632

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 800

1 800

-

Biedra naudas iemaksa Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijā

1 800

1 800

-

Citas izmaiņas

-

9 632

9 632

Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu mēnešalgas nodrošināšanai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā apmērā (Ministru kabineta 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

7 364

7 364

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

1 523

1 523

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

745

745