Programmas mērķis:

  • Likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  3. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

654 146

466 021

478 890

478 890

478 890

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-188 125

12 869

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,8

2,8

-

-

Atlīdzība, euro

358 995

369 310

380 179

380 179

380 179

Vidējais amata vietu skaits gadā

20

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 407

1 435

1 460

1 460

1 460

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

21 240

7 721

12 161

12 161

12 161

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

12 869

12 869

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

356

356

 Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2016. sēdes lēmumu

-

356

356

Citas izmaiņas

-

12 513

12 513

Palielināti izdevumi Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu mēnešalgas nodrošināšanai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā apmērā (Ministru kabineta 01.03.2016. prot. Nr.10 51.§ 12.punkts)

-

9 552

9 552

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

2 961

2 961