Programmas mērķis:

nodrošināt likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  3. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību.

Programmas izpildītājs: Centrālā vēlēšanu komisija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

508 550

1 113 195

950 104

952 904

1 134 404

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

604 645

-163 091

2 800

181 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

118,9

-14,7

0,3

19,0

Atlīdzība, euro

424 839

469 984

480 112

480 112

480 112

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 620

1 804

1 844

1 844

1 844

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 716

15 387

15 387

15 387

15 387

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

188 035

24 944

-163 091

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

2 800

-

-2 800

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

2 800

-

-2 800

Ilgtermiņa saistības

1 800

2 100

300

Biedra naudas iemaksa Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijā

1 800

2 100

300

Citas izmaiņas

183 435

22 844

-160 591

Palielināti izdevumi Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam

-

9 086

9 086

Palielināti izdevumi telpu nomas maksas pieauguma segšanai, veicot finansējuma pārdali no Finanšu ministrijas (MK 18.08.2020. sēdes prot Nr.49 46.§ 12.punkts)

-

12 716

 

12 716

 

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

1 935

-

-1 935

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

1 042

1 042

Samazināti izdevumi, ievērojot 2020.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Elektroniskā vēlēšanu administrēšanas lietojumprogramma” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

181 500

-

-181 500