Programmas mērķis:

  • zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. pieņemt lēmumus, izskatīt jautājumus saistībā ar zemes reformas darbu koordinēšanu;
  2. iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, papildinājumiem un piedalīties normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē;
  3. pieņemt lēmumuspar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  4. pārstāvēt Centrālo zemes komisiju tiesās, Valsts zemes dienestā un citās valsts un pašvaldību iestādēs;
  5. konsultēt pilsētu zemes komisiju priekšsēdētājus, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus zemes reformas jautājumos;
  6. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

Programmas izpildītājs: Centrālā zemes komisija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Zemes pieprasījumu par īpašuma tiesību atjaunošanu izskatīšana

Atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem

215

250

200

150

100

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības

272

200

150

100

100

Zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Pieņemtie lēmumi un citi dokumenti, kas regulē zemes reformu (skaits)

8

5

5

5

5

Lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

5

10

7

5

0

Arhīva lietu sakārtošana (skaits)

1400

900

900

900

0

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie resursi, euro

 

 

 

 

 

Kopējie izdevumi,euro

106 508

106 508

107 104

107 104

107 104

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

596

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

0,6

-

-

Atlīdzība, euro

88 903

89 903

90 857

90 857

90 857

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1019

983

985

972

958

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 535

19 127

19 937

20 873

21 881

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

596

596

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

596

596

CZK priekšsēdētāja mēnešalgas pieauguma nodrošināšana saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrās daļas 13.punktu un pamatojoties uz MK 20.08.2019. protokola Nr.35 23.§ 3.p.

-

596

596