Programmas mērķis:

  • Centrālās zemes komisijas mērķis - zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā.

Galvenās aktivitātes:

  1. pieņemt lēmumus, izskatīt jautājumus saistībā ar zemes reformas darbu koordinēšanu;
  2. iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, papildinājumiem un piedalīties normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē;
  3. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  4. pārstāvēt Centrālo zemes komisiju tiesās, Valsts zemes dienestā un citās valsts un pašvaldību iestādēs;
  5. konsultēt pilsētu zemes komisiju priekšsēdētājus, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus zemes reformas jautājumos;
  6. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

Programmas izpildītājs: Centrālā zemes komisija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Zemes pieprasījumu par īpašuma tiesību atjaunošanu izskatīšana

Atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem (skaits)

776

600

400

350

300

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

495

550

300

250

200

Zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Pieņemtie lēmumi un citi dokumenti, kas regulē zemes reformu (skaits)

7

12

12

12

12

Lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

37

35

25

-

-

Arhīva lietu sakārtošana (skaits)

1800

2100

2100

2100

2100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

105 419

106 164

106 508

106 508

106 508

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

745

344

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

88 962

88 559

88 903

88 903

88 903

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

991

966

985

985

985

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 610

19 027

17 983

17 983

17 983

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

344

344

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

 

 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

344

344