Programmas mērķis:

  • zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā.

Galvenās aktivitātes:

  1. pieņemt lēmumus, izskatīt jautājumus saistībā ar zemes reformas darbu koordinēšanu;
  2. iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, papildinājumiem un piedalīties normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē;
  3. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  4. pārstāvēt Centrālo zemes komisiju tiesās, Valsts zemes dienestā un citās valsts un pašvaldību iestādēs;
  5. konsultēt pilsētu zemes komisiju priekšsēdētājus, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus zemes reformas jautājumos;
  6. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

Programmas izpildītājs: Centrālā zemes komisija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Zemes pieprasījumu par īpašuma tiesību atjaunošanu izskatīšana

Atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem (skaits)

668

900

600

500

400

Atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

484

550

550

400

300

Zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Pieņemtie lēmumi un citi dokumenti, kas regulē zemes reformu (skaits)

20

12

12

12

12

Saskaņoti lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

-

40

35

-

-

Arhīva lietu sakārtošana (skaits)

1500

2000

2100

2100

2100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

104 048

105 419

106 164

106 164

106 164

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1371

745

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

0,7

-

-

Atlīdzība, euro

87 224

87 081

88 559

88 559

88 559

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

838

816

966

966

966

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 846

18 537

19 027

19 027

19 027

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

745

745

tai skaitā:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Citas izmaiņas

-

567

567

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

567

567