Programmas mērķis:

zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā.

Galvenās aktivitātes:

  1. pieņemt lēmumus, izskatīt jautājumus saistībā ar zemes reformas darbu koordinēšanu;
  2. iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, papildinājumiem un piedalīties normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē;
  3. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  4. pārstāvēt Centrālo zemes komisiju tiesās, Valsts zemes dienestā un citās valsts un pašvaldību iestādēs;
  5. konsultēt pilsētu zemes komisiju priekšsēdētājus, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus zemes reformas jautājumos;
  6. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

Programmas izpildītājs: Centrālā zemes komisija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Zemes pieprasījumu par īpašuma tiesību atjaunošanu izskatīšana

Atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem (skaits)

190

250

60

-

-

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

207

200

80

-

-

Zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Pieņemtie lēmumi un citi dokumenti, kas regulē zemes reformu (skaits)

5

5

2

-

-

Lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

9

7

2

-

-

Arhīva lietu sakārtošana (skaits)

420

900

33 0001

-

-

Piezīmes.
1 Norādīts lietu skaits, kuras plānots saarhivēt līdz funkcijas nodošanai Valsts zemes dienestam.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

106 508

107 104

81 355

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

596

-25 749

-81 355

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

-24,0

-100,0

×

Atlīdzība, euro

89 903

90 857

73 528

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

6

6

5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 2, euro

1 167

985

2 105

-

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 879

19 937

10 378

-

-

Piezīmes.
1 Amata vietu skaits samazināts par 1 amata vietu.
2 Tajā skaitā darba devēja VSAOI.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 749

-

-25 749

t. sk.:

Citas izmaiņas

25 749

 

-25 749

Izdevumu samazinājums sakarā ar iestādes likvidāciju ar 01.07.2021. saskaņā ar likuma “Par zemes komisijām” Pārejas noteikumu 5. punktu

25 453

-

-25 453

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

296

-

-296