Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
  2. kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.

Programmas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)1

44

44

45

45

45

Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas projekti gadā (skaits)2

300

70

75

121

-

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits)

137 761

140 000

140 000

140 000

140 000

Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits)

30 108

30 000

30 000

30 000

30 000

Legalizēti dokumenti (skaits)

2 751

2 700

2 700

2 700

2 700

Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits)

19 710

25 000

20 000

20 000

20 000

Pārsūtīti dokumenti (skaits)

33 411

33 000

33 000

33 000

33 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

3 050

3 000

3 000

3 000

3 000

Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits)

1 167

1 500

1 500

1 500

1 500

Piezīmes.

1 Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.

2 Pārcelts no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

37 200 613

36652 991

37650 930

37834 528

38314 371

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-547 622

997 939

183 598

479 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,5

2,7

0,5

1,3

Atlīdzība, euro

17 997 575

18553 550

19040 565

19284 214

19141 488

Vidējais amata vietu skaits gadā

255

256

257

259

257

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 909

4 968

5 007

5 029

5 022

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2974 664

3290 866

3 597 537

3652 736

3652 736

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1855 960

2853 899

997 939

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

778 551

778 551

Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums

-

200 000

200 000

Latvijas ārlietu dienesta personāla spēju attīstība

-

398 885

398 885

Nepieciešamie papildu resursi saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

-

154 666

154 666

Latvijas Ārpolitikas institūts

-

25 000

25 000

Ilgtermiņa saistības

686 950

411 146

-275 804

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana

662 162

386 358

-275 804

Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana

24 788

24 788

-

Citas izmaiņas

1169 010

1664 202

495 192

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2019.gadā Ārlietu ministrijas uzsākto pasākumu “Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšana Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai” un “Neatliekami pasākumi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam krīzes situāciju novēršanai” turpināšanu un Latvijas Republikas pārstāvniecību telpu iekārtošanu (MK 20.08.2019 sēdes prot. Nr.35 26.§ 8.p.)

-

844 830

844 830

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2019.gadā uzsāktā pasākuma “Pakalpojumu pieejamības ārvalstu pilsoņiem – vīzu pieteicējiem vēstniecībā Indijā nodrošināšana” turpināšanu(MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 9.p.)

-

185 000

185 000

Palielināti izdevumi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu īrei un uzturēšanai (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 9.p.)

-

65 000

65 000

Palielināti izdevumi telpu un iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar nekustamā īpašuma Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, apsaimniekošanu, attiecīgi samazinot finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam (MK 14.08.2019. rīk. Nr.388)

-

275 800

275 800

Palielināti izdevumi ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka amata vietas vēstniecībā Beļģijas Karalistē darbības nodrošināšanai (MK 09.07.2019. rīk. Nr.343)

-

185 797

185 797

Palielināti izdevumi 6 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

78 292

78 292

Palielināti izdevumi 2 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

29 483

29 483

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Neatliekami pasākumi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam krīzes situāciju novēršanai”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2019.gadam

452 920

-

-452 920

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Pakalpojumu pieejamības ārvalstu pilsoņiem – vīzu pieteicējiem vēstniecībā Indijā nodrošināšana”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2019.gadam

139 500

-

-139 500

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšana Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2019.gadam

250 000

-

-250 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšana”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2019.gadam

55 000

-

-55 000

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanai

43 835

-

-43 835

Samazināti izdevumi saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, ievērojot, ka finansējums piešķirts līdz 2019.gadam

177 684

-

-177 684

Samazināti izdevumi no Iekšlietu ministrijas saņemtā transferta projekta “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” ietvaros īstenotajām aktivitātēm

125

-

-125

Samazināti izdevumi 3 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

49 946

-

-49 946