Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
  2. kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.

Programmas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)3

44

44

44

44

44

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits)

135 253

140 000

140 000

140 000

140 000

Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits) 4

35 833

40 000

30 000

30 000

30 000

Legalizēti dokumenti (skaits)

2 937

2 400

2 700

2 700

2 700

Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits)5

28 359

28 000

25 000

25 000

25 000

Pārsūtīti dokumenti (skaits)

35 183

33 000

33 000

33 000

33 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

3 292

3 000

3 000

3 000

3 000

Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits)

1 366

2 500

1 500

1 500

1 500

3 Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.

4 Skaits var mainīties, atkarībā no Šengenas valstu spējām pašām nodrošināt vīzu izsniegšanu (piem., Spānija Minskā).

Skaits var samazināties sakarā ar grozījumiem normatīvajā regulējumā, kas nosaka garāku PAD derīguma termiņu (5 gadu vietā 10).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

33 466 640

37 319 176

36 652 991

34 988 327

34 794 345

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 852 536

-666 185

-1 664 664

-193 982

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,5

-1,8

-4,5

-0,6

Atlīdzība, euro

16 327 120

18 100 695

18 553 550

18 071 629

18 013 430

Vidējais amata vietu skaits gadā

252

254

256

252

251

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 519

5 010

4 968

4 970

4 971

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 660 490

2 829 539

3 290 866

3 040 866

3 040 866

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 457 365

1 791 180

-666 185

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 -

897 420

897 420

Pakalpojumu pieejamības ārvalstu pilsoņiem – vīzu pieteicējiem vēstniecībā Indijā nodrošināšana (izveidotas 2 amata vietas)

-

139 500

139 500

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšana Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai

-

250 000

250 000

Neatliekami pasākumi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam krīzes situāciju novēršanai

-

452 920

452 920

Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšana

-

55 000

55 000

Ilgtermiņa saistības

686 950

686 950

-

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana

662 162

662 162

-

Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana

24 788

24 788

-

Citas izmaiņas

1 770 415

206 810

-1 563 605

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un attiecīgi  izdevumi konsulāro funkciju nodrošināšanai pārstāvniecībās ārvalstīs

-

146 790

146 790

Palielināti izdevumi 3 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

49 946

49 946

Palielināt izdevumi no Iekšlietu ministrijas saņemtā transferta, lai projekta “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” ietvaros nodrošinātu aktivitāti, kas saistīta ar diasporas jautājumu risināšanu

-

125

125

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

1 100 000

-

-1 100 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam

560 000

-

-560 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Kodolmateriālu piegādātāju grupā 2018-2019” paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam

9 642

-

-9 642

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšana”

55 000

-

-55 000

Samazināti izdevumi 2 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

31 544

-

-31 544

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

14 229

9 949

-4 280

Atjaunoti izdevumi, kas 2018.gadā tika pārdalīti uz programmu 06.00.00 “Latvijas institūts”

-

9 949

9 949

Samazināti izdevumi, veicot līdzekļu pārdali uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu projektu īstenošanu sadarbībai ar diasporu

14 229

-

-14 229