Apakšprogrammas mērķis:

  • Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbības nodrošināšana un attīstība, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs īsteno saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
  2. kvantitatīvi un kvalitatīvi atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības nodrošināšana, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.

Programmas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)*

44

44

44

44

44

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits) **

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits) **

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Legalizēti dokumenti (skaits)

2 415

2 400

2 400

2 400

2 400

Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits)

28 665

28 000

28 000

28 000

28 000

Pārsūtīti dokumenti (skaits)

33 783

33 000

33 000

33 000

33 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

3 121

3 000

3 000

3 000

3 000

Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits)

2 900

2 500

2 500

2 500

2 500

* nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā

** skaits var mainīties, jo 2017.gadā stājās spēkā līgumi par vīzu režīma atcelšanu Ukrainai un Gruzijai, bet 2017.gada nogalē plānots sākt vīzu izsniegšanu Latvijas vēstniecībā Apvienotajos Arābu Emirātos )

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

30 992 013

33 750 931

37 319 176

35 033 450

34 655 766

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 758 918

3 568 245

-2 285 726

-377 684

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,9

10,6

-6,1

-1,1

Atlīdzība, euro

15 569 373

16 954 097

18 100 695

18 053 805

17 924 839

Vidējais amata vietu skaits gadā

242

250

254

254

252

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 570

4 773

5 010

4 995

4 992

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 298 641

2 634 864

2 829 539

2 829 539

2 829 539

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 106 805

4 675 050

3 568 245

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 074 289

2 074 289

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšana Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai

-

955 665

955 665

Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums

-

960 000

960 000

Latvijas prezidentūra Kodolmateriālu piegādātāju grupā 2018-2019 (t.sk. izveidota 1 amata vieta)

-

103 624

103 624

Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšana

-

55 000

55 000

Ilgtermiņa saistības

686 950

686 950

-

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana

662 162

662 162

-

Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana

24 788

24 788

-

Citas izmaiņas

419 855

1 913 811

1 493 956

Palielināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

-

1 300 000

1 300 000

Palielināti izdevumi 2 diplomātu amata vietu darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES, saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES (MK 03.05.2017 prot.Nr.22 42.§ 4.p.)

-

177 684

177 684

Palielināti izdevumi 2 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

31 544

31 544

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2018.gda 1.janvāri Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam

-

190 000

190 000

Palielināti izdevumi konsula amata vietas darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas vēstniecībā Apvienotajos Arābu Emirātos (MK 18.07.2017 prot.Nr.36 27.§ 3.p.)

-

132 834

132 834

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

26 749

26 749

Samazināti izdevumi 4 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un 2 nacionālo ekspertu darbības nodrošināšanai Eiropas Savienības institūcijās

87 263

-

-87 263

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Latvijas vēstniecības Korejas Republikā atvēršana un darbības nodrošināšana” 2018.gadam paredzēto finansējuma apmēru

332 592

-

-332 592

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

55 000

55 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu kompensācijas diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) par dienestu ārvalstīs, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 01.06.00 “Konsulārais nodrošinājums”

-

55 000

55 000