Apakšprogrammas mērķis:

  • Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbības nodrošināšana un attīstība, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs īsteno saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
  2. kvantitatīvi un kvalitatīvi atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības nodrošināšana, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.

Programmas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

45

44*

44*

44*

44*

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits)

207 179

180 000**

180 000**

180 000**

180 000**

t.sk. apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits)

29 452

40 000**

40 000**

40 000**

40 000**

Dokumentu legalizācija

2 520

2 415

2 400

2 400

2 400

Dokumentu noformēšana pasēm un personas apliecībām

26 697

28 665

28 000

28 000

28 000

Dokumentu pārsūtīšana

27 109

33 783

33 000

33 000

33 000

Izziņu sagatavošana

3 056

3 121

3 000

3 000

3 000

Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits)

5 896

2 900

2 500

2 500

2 500

   *2016.gadā un turpmāk nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā

    **skaits var mainīties, ja stājas spēkā līgumi par vīzu režīma atcelšanu Ukrainai un Gruzijai

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

30 538 571

30 750 295

33 750 931

33 341 025

32 991 536

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

211 724

3 000 636

-319 906

-349 489

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

9,8

-1,2

-1,0

Atlīdzība, euro

14 659 727

15 914 020

16 954 097

16 912 083

16 912 083

Vidējais amata vietu skaits gadā

235

240*

250

250

250

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 408

4 640

4 773

4 759

4 759

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

2 229 879

2 550 019

2 634 864

2 634 864

2 634 864

* JPI “Latvijas vēstniecības Korejas Republikā atvēršana un darbības nodrošināšana” finansējums paredzēta 2 amata vietu izveidei no 2016.gada 1.septembra, līdz ar to 2016.gadā vidējais amatu vietu skaits apakšprogrammā pieaug par 0,7 nevis 2.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

764 742

3 765 378

3 000 636

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

1 515 680

1 515 680

Ārpolitisko aktivitāšu realizēšana Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs, diplomātisko aktivitāšu paplašināšana un  ekonomisko attiecību veicināšana (izveidotas 7 amata vietas)

-

929 222

929 222

Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2014.-2018.gadam īstenošana, informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanas izdevumi

-

578 982

578 982

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

7 476

7 476

Ilgtermiņa saistības

653 842

686 950

33 108

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana

629 054

662 162

33 108

Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana

24 788

24 788

-

Citas izmaiņas

38 795

1 562 748

1 523 953

Palielināti izdevumi 4 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

45 740

45 740

Palielināti izdevumi divu nacionālo ekspertu darbības nodrošināšanai Eiropas Savienības institūcijās

-

41 523

41 523

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

319 686

319 686

Palielināti izdevumi pilnam gadam iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Latvijas vēstniecības Korejas Republikā atvēršana un darbības nodrošināšana” turpināšanai, tai skaitā izveidojot 2 amata vietas

-

905 799

905 799

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Ārlietu ministrijas diplomātu un darbinieku pabalstu izmaksu atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam, tai skaitā diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs līgumdarbinieku atlīdzības nodrošināšanai, attiecīgi palielinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

-

250 000

250 000

Samazināti izdevumi JPI “Latvijas pārstāvniecības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) atvēršana, darbības nodrošināšana”, ievērojot iepriekšējos gados 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru

28 261

-

-28 261

Samazināti izdevumi 2 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

10 534

-

-10 534

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

72 105

-

-72 105

Samazināti izdevumi, veicot līdzekļu pārdali uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

62 156

-

-62 156

Samazināti izdevumi, veicot līdzekļu pārdali uz programmu 06.00.00 “Latvijas institūts”

9 949

-

-9 949