Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
  2. kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)1

45

45

45

45

45

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits)

27 781

140 000

50 0002

100 000

100 000

Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits)

2 108

30 000

000

000

000

Legalizēti dokumenti (skaits)

2 601

2 700

2 700

2 700

2 700

Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits)

29 799

20 000

30 000

30 000

30 000

Pārsūtīti dokumenti (skaits)

52 384

33 000

33 000

33 000

33 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

3 569

3 000

3 000

3 000

3 000

Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits)

1 058

1 500

1 200

1 200

1 200

Piezīmes.
1 Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.
2 Samazinājumu 2023.gadam ietekmē Krievijas iebrukumam Ukrainā sekojošās izmaiņas vīzu un migrācijas politikā attiecībā uz Krievijas pilsoņiem gan Latvijas, gan reģionālā, gan visas ES/Šengenas zonas mērogā.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 964 437

43 824 851

52 001 830

55 350 386

55 960 435

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 860 414

8 176 979

3 348 556

610 049

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,5

18,7

6,4

1,1

Atlīdzība, euro

19 108 355

21 579 597

28 263 210

30 481 557

30 867 800

Vidējais amata vietu skaits gadā

258

268

2591

261

262

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 920

5 237

7 634

8 367

8 466

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 875 043

4 737 298

4 535 703

4 275 011

4 249 659

Piezīmes:
1 9 amata vietas pārdalītas uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

2 059 085

10 236 064

8 176 979

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

8 913 235

8 913 235

ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā rekonstrukcija, pagaidu telpu īre un pārcelšanās nodrošināšana

-

570 885

570 885

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

1 531 609

1 531 609

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

-

175 153

175 153

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

-

6 466 409

6 466 409

Civilo ekspertu dalības nodrošināšana ES Novērošanas misijā Gruzijā

-

169 179

169 179

Vienreizēji pasākumi

-

220 000

220 000

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)

-

220 000

220 000

Ilgtermiņa saistības

548 366

541 074

-7 292

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana

523 578

523 578

-

Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana

24 788

17 496

-7 292

Citas izmaiņas

1 510 719

561 755

-948 964

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025.g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026-2028.g.” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

-

60 007

60 007

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

-

142 900

142 900

Palielināti izdevumi 4 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā

-

32 448

32 448

Palielināti izdevumi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātei, lai nodrošinātu Kiberdrošības stratēģijā ietverto pasākumu īstenošanu

-

326 400

326 400

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Civilo ekspertu dalības nodrošināšana Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” paredzēto finansējuma apmēru 2023.gadam

362 288

-

-362 288

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam "IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana"

45 565

-

-45 565

Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajiem prioritārajiem pasākumiem “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam (MK 18.08.2020. prot. Nr.49 46.§ 9.punkts)

36 966

-

-36 966

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 065 900

-

-1 065 900

Samazināti izdevumi, veicot finansējuma pārdali uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” (MK 11.10.2022 prot. Nr.52 5.§ 11.punkts)

1 065 900

-

-1 065 900