Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
  2. kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)1

44

45

45

45

45

Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas projekti gadā (skaits)

71

75

121

-

-

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits)

152 647

140 000

140 000

140 000

140 000

Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits)

23 745

30 000

30 000

30 000

30 000

Legalizēti dokumenti (skaits)

2 583

2 700

2 700

2 700

2 700

Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits)

21 010

20 000

20 000

20 000

20 000

Pārsūtīti dokumenti (skaits)

32 890

33 000

33 000

33 000

33 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

3 522

3 000

3 000

3 000

3 000

Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits)

1 095

1 500

1 500

1 500

1 500

Piezīmes.
1 Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 713 060

37 650 930

41 987 142

39 584 849

39 534 561

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 937 870

4 336 212

-2 402 293

-50 288

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,4

11,5

-5,7

-0,1

Atlīdzība, euro               

18 462 475

19 040 565

19 424 301

19 288 931

19 284 667

Vidējais amata vietu skaits gadā

256

257

261

259

259

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 959

5 007

4 955

5 005

5 005

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 228 979

3 597 537

3 905 774

3 734 253

3 729 989

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 097 916

6 434 128

4 336 212

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

132 145

132 145

Civilo ekspertu darbības nodrošināšana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

132 145

132 145

Vienreizēji pasākumi

218 811

-

-218 811

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

218 811

-

-218 811

Ilgtermiņa saistības

411 146

411 146

-

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana

386 358

386 358

-

Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana

24 788

24 788

-

Citas izmaiņas

1 467 959

5 890 837

4 422 878

Palielināti izdevumi pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” (Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. prot. Nr.51 55.§ 2.punkts))

-

1 258 200

1 258 200

Palielināti izdevumi pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts))

-

740 000

740 000

Palielināti izdevumi pasākumam “Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana” (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts))

-

888 500

888 500

Palielināti izdevumi breksita seku risināšanai - divu amata vietu darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas vēstniecībā Lielbritānijā (MK 11.10.2019. prot. Nr.47 7.§)

-

269 508

269 508

Palielināti izdevumi 8 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

93 090

93 090

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas ārlietu dienesta personāla spēju attīstība” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

-

260 304

260 304

Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārajam pasākumam “Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana” (tajā skaitā 3 amata vietu izveidei)

-

1 012 740

1 012 740

Palielināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

-

300 000

300 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

78 513

-

-78 513

Samazināti izdevumi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam, kas segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2020.gada 1.janvāri

190 000

-

-190 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Kodolmateriālu piegādātāju grupā 2018-2019” (tajā skaitā 1 amata vietai), ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

93 982

-

-93 982

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

200 000

-

-200 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

400 000

-

-400 000

Samazināti izdevumi Latvijas Republikas pārstāvniecību telpu iekārtošanai, ievērojot, ka finansējums tika pārdalīts 2020.gadam

48 200

-

-48 200

Samazināti izdevumi no Aizsardzības ministrijas saņemtā transferta informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanas izdevumu segšanai

349 489

-

-349 489

Samazināti izdevumi 8 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

107 775

-

-107 775

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 068 495

1 068 495

Palielināti izdevumi  pasākumu “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” īstenošanai, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 9.punkts)

-

1 068 495

1 068 495