Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

1)   īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;

2)   kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)1

44

45

45

45

45

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits)

36 150

140 000

140 000

140 000

175 000

Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits)

2 654

30 000

30 000

30 000

30 000

Legalizēti dokumenti (skaits)

1 677

2 700

2 700

2 700

2 700

Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits)

16 177

20 000

20 000

20 000

20 000

Pārsūtīti dokumenti (skaits)

31 025

33 000

33 000

33 000

33 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

3 618

3 000

3 000

3 000

3 000

Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits)

955

1 500

1 500

1 500

1 500

Piezīmes.

1Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 577 757

41 987 142

43 824 851

43 444 816

43 469 400

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 409 385

1 837 709

-380 035

24 584

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,0

4,4

-0,9

0,1

Atlīdzība, euro

19 147 611

19 424 301

21 579 597

21 262 518

21 309 471

Vidējais amata vietu skaits gadā

256

261

268

268

270

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

5 016

4 955

5 237

5 259

5 247

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 737 887

3 905 774

4 737 298

4 351 127

4 310 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

4 171 717

6 009 426

1 837 709

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 442 978

2 442 978

Civilo ekspertu dalības nodrošināšana ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

-

373 953

373 953

Latvijas ārlietu spēju stiprināšana pieaugošu starptautisko izaicinājumu un sarežģītākas starptautiskās vides apstākļos (tajā skaitā 7 amata vietas)

-

1 392 812

1 392 812

Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026. 2028. g. (tajā skaitā 2 amata vietas)

-

630 648

630 648

IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana

-

45 565

45 565

Ilgtermiņa saistības

411 146

548 366

137 220

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 18.7.1.p)

386 358

523 578

137 220

Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana

24 788

24 788

-

Citas izmaiņas

3 760 571

3 018 082

-742 489

Palielināti izdevumi, ievērojot prioritārajam pasākumam “Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums" paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam

-

672 383

672 383

Palielināti izdevumi 5 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

-

124 801

124 801

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas ārlietu dienesta personāla spēju attīstība” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam

-

462 126

462 126

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

218 811

218 811

Palielināti izdevumi, ievērojot darba devēja VSAOI plānoto samazinājumu 2022. gadam

-

695

695

Finansējuma pārdale no Satiksmes ministrijas saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 36.p.)

-

978 783

978 783

Palielināti izdevumi pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” īstenošanai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2022.gadam

-

4 263

4 263

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos”

1 258 200

-

-1 258 200

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums”

740 000

-

-740 000

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana”

888 500

-

-888 500

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

500 000

-

-500 000

Samazināti izdevumi (tajā skaitā 2 amata vietas) prioritārajam pasākumam "Nepieciešamie papildu resursi saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības", ievērojot, ka finansējums piešķirts līdz 2021. gadam

154 666

-

-154 666

Samazināti izdevumi, ievērojot prioritārajam pasākumam “Civilo ekspertu darbības nodrošināšana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam

126 115

-

-126 115

Samazināti izdevumi civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

93 090

-

-93 090

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

556 220

556 220

Palielināti izdevumi Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšanai, Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai, konsulāro pakalpojumu nodrošināšanai, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 11.3.p)

-

512 141

512 141

Palielināti izdevumi nomas maksai Latvijas Republikas vēstniecībā ASV, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 11.2.p)

-

44 079

44 079