Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Galvenās aktivitātes:

  • mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana

Izglītojamie (skaits)

7 527

7 527

8 228

8 228

8 228

Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Izglītojamie (skaits)

2 239

2 239

2 654

2 654

2 654

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7 618 425

8528 640

9952 392

9952 392

9952 392

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

910 215

1423 752

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,9

16,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 423 752

1 423 752

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

304 344

304 344

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

 

304344

304 344

Citas izmaiņas

-

1119 408

1119 408

Veikta līdzekļu pārdale no 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" , ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi,saskaņā ar MK 24.09.2019.sēdes protokola Nr.43 27.§

-

1 049 877

1 049 877

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

69 531

69 531

Veikta iekšējā pārdale no budžeta apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, saskaņā ar MK 24.09.2019.sēdes protokola Nr.43 27.§

-

69 531

69 531