Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Galvenās aktivitātes:

  • mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana

Izglītojamie (skaits)

4 744

5 413

6 284

6 284

6 284

Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Izglītojamie (skaits)

2 252

2 249

2 015

2 015

2 015

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 086 496

9 095 277

6 759 002

6 836 226

6 836 226

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8 991 218

-2 336 275

 77 224

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-49,7

-25,7

 1,1

-

Atlīdzība, euro

-

32 248

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1,8

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 493

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 333 306

1 997 031

-2 336 275

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi:

-

1 997 031

 1 997 031

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

-

1 997 031

1 997 031

Citas izmaiņas

4 333 306

-

-4 333 306

Samazināti izdevumi valsts atbalsta sniegšanai pašvaldības pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

2 300 000

-

-2 300 000

Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2016.gadā atbilstoši izglītojamo skaitam uz 2015.gada 1.septembri privātajās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktu.

2 033 306

-

-2 033 306