Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Galvenās aktivitātes:

mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana

Izglītojamie (skaits)

7 527

8 228

9 445

9 445

9 445

Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Izglītojamie (skaits)

2 239

2 654

2 915

2 915

2 915

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 963 153

9 952 392

11 852 196

12 203 316

12 203 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

989 239

1 899 804

351 120

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,0

19,1

3,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 899 804

1 899 804

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

702 048

702 048

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

 

702 048

702 048

Citas izmaiņas

 

 1 197 756

 1 197 756

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu privātajās izglītības iestādēs, atbilstoši izglītojamo skaita pieaugumam, veikta līdzekļu pārdale no budžeta resora 62. Mērķdotācijas pašvaldībām programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”.

 

1 197 756

1 197 756