Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts budžeta līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

Galvenās aktivitātes:

  • veicināt vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot un pārskaitot 109 novadu pašvaldībām, deviņām republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm un 46 privātajām izglītības iestādēm valsts budžeta līdzekļus 1-4.klases skolēnu ēdināšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

80 231

78 257

75 858

76 890

80 637

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

77 813

77 022

76 890

80 637

84 477

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

18 796 532

19 001 416

9 840 708

9 840 708

9 840 708

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

204 884

-9 160 708

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

-48,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-9840 708

680 000

-9160 708

t. sk.:

Citas izmaiņas

-9840 708

680 000

-9160 708

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-9840 708

680 000

-9160 708

Finansējuma atjaunošana, kas2019.gadā tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 07.00.00 “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība”,lai izveidotu un uzturētu IZM vienotus kvalitātes, integritātes, pieejamības un drošības standartus un nodrošinātu VIIS darbību un sniegtos pakalpojumus esošā līmenī, kā arī turpinātu jaunu datu apmaiņas pakalpojumu izstrādi un ieviešanu

 

680 000

680 000

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 13.09.2019. sēdes protokola Nr.41 1.§ 17.punktā noteiktajam, paredzot, ka no 2020.gada 1.janvāra pašvaldības piedalās brīvpusdienu nodrošināšanā 1.-4.klases izglītojamajiem savu budžetu ietvaros vismaz tādā apmērā kā valsts.

-9840 708

 

-9840 708