Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts budžeta līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

Galvenās aktivitātes:

  • veicināt vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot un pārskaitot 109 novadu pašvaldībām, deviņām republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm un 46 privātajām izglītības iestādēm valsts budžeta līdzekļus 1-4.klases skolēnu ēdināšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

81 451

80 724

78 257

77 022

78 003

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

80 231

78 548

77 022

78 003

81 674

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

19 162 489

19 681 416

19 001 416

19 681 416

19 681 416

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

518 927

-680 000

680 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,7

-3,5

3,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

680 000

-

-680 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

680 000

-

-680 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

680 000

-

-680 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 07.00.00, lai izveidotu un uzturētu IZM vienotus kvalitātes, integritātes, pieejamības un drošības standartus un nodrošinātu VIIS darbību un sniegtos pakalpojumus esošā līmenī, kā arī turpinātu jaunu datu apmaiņas pakalpojumu izstrādi un ieviešanu

680 000

-

-680 000