Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts budžeta līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

Galvenās aktivitātes:

  • veicināt vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot un pārskaitot 109 novadu pašvaldībām, deviņām republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm un 46 privātajām izglītības iestādēm valsts budžeta līdzekļus 1-4.klases skolēnu ēdināšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

80 761

81 451

80 724

78 548

78 131

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

81 451

81 169

78 548

78 131

80 237

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 428 526

19 681 416

19 681 416

19 681 416

19 681 416

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 252 890

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

3 021

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,2

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 259

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

600 000

600 000

-

t. sk.:

Citas izmaiņas

600 000

600 000

-

Izdevumi valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši prognozētajam skolēnu skaitam un mācību dienu skaitam (atbilstoši MK 2015.gada 11.augusta protokola Nr.38 39.§ 5.p).

368 889

-

-368 889

Atjaunoti līdzekļi, kas 2017.gadam tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu  2017.gadā.

-

600 000

600 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

231 111

-

-231 111

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti (saskaņā ar MK 2017.gada 14.septembra protokola Nr.46 3.§ 14.p).

231 111

-

-231 111