Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts budžeta līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

Galvenās aktivitātes:

  • veicināt vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot un pārskaitot 109 novadu pašvaldībām, deviņām republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm un 46 privātajām izglītības iestādēm valsts budžeta līdzekļus 1-4.klases skolēnu ēdināšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

61 212

80 591

81 451

81 169

79 240

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

64 938

84 189

81 169

79 240

78 072

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 203 517

20 541 554

19 681 416

19 912 527

19 912 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 338 037

- 860 138

 231 111

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,4

-4,2

1,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 017 115

156 977

-860 138

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 017 115

156 977

-860 138

Palielināti izdevumi valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši prognozētajam skolēnu skaitam un mācību dienu skaitam.

-

156 977

156 977

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu.

600 000

-

-600 000

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību, vienlaikus kompensējot  maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu par savā valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.

417 115

-

- 417 115