Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 30 Valsts ģimnāzijām;
  2. organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
  3. līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa;
  4. datu atjaunošana platformā "Skolu karte", tās pilnveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

28

28

30

30

30

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

16

21

21

21

21

Eiropas skolas pedagogu atalgojuma līdzfinansējums

Eiropas skolas skolotāji (skaits)

-

-

6

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

184 178

250 924

264 474

264 474

264 474

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

66 746

13 550

-

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36,2

5,4

-

 

-

Atlīdzība, euro

37 574

42 289

55 839

55 839

55 839

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

37 574

42 289

55 839

55 839

55 839

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

13 550

13 550

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

2 382

2 382

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

2382

2 382

Citas izmaiņas

-

11168

11 168

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

11168

11 168

Veikta iekšējā pārdale no budžeta apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi,saskaņā ar MK 24.09.2019.sēdes protokola Nr.43 27.§

-

11168

11 168