Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 28 Valsts ģimnāzijām;
  2. organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
  3. līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa;
  4. datu atjaunošana platformā "Skolu karte", tās pilnveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

27

27

28

28

28

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

78

21

21

21

21

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

243 600

214 895

250 924

250 924

250 924

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28 705

36 029

-

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,8

16,8

-

 

-

Atlīdzība, euro

33 616

40 504

42 289

42 289

42 289

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 616

40 504

42 289

42 289

42 289

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

36 029

36 029

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

36 029

36 029

Pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 710 euro no 2018.gada 1.septembra

-

1 785

1 785

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

34 244

34 244

Pārdalīts finansējums no budžeta apakšprogrammas 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestāde” un budžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares vadības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu datu atjaunošanu platformā “Skolu karte”, tās pilnveidošanu un uzturēšanu

-

34 244

34 244