Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 27 Valsts ģimnāzijām;
  2. organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
  3. līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

20

78

21

21

21

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

171 600

628 692

214 895

214 895

214 895

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

457 092

-413 797

-

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

266,4

-65,8

-

 

-

Atlīdzība, euro

18 390

33 617

40 504

40 504

40 504

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 390

33 617

40 504

40 504

40 504

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

448 133

34 336

-413 797

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

38 800

-

-38 800

Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājums fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai.

2 000

-

-2 000

Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram - mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences

īstenošanai speciālajā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām.

6 800

-

-6 800

Latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšana izglītības sistēmā un mācību priekšmeta “Novadu mācība” īstenošana Latgales

plānošanas reģiona skolās.

30 000

-

-30 000

Ilgtermiņa saistības

20 586

27 449

6 863

Izdevumi Latvijas līdzfinansējumam Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidei, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”.

20 586

27 449

6 863

Citas izmaiņas

388 747

6 887

-381 860

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

164

164

Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.14 Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā”, “3.16 Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām”  un “3.17 Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā” izpildes nodrošināšanai.

388 747

-

-388 747

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

494

494

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

6 229

6 229

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

-

6 229

6 229