Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 27 Valsts ģimnāzijām;
  2. organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
  3. līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

26

27

27

27

27

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

27

20

78

21

21

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

63 723

537 223

628 692

214 731

214 731

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

473 500

91 469

-413 961

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

743,1

17,0

-65,8

-

Atlīdzība, euro

16 621

20 764

33 617

40 340

40 340

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 621

20 764

33 617

40 340

40 340

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

20 322

111 791

91 469

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

 

47 501

47 501

Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram - mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences

īstenošanai speciālajā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām.

-

6 800

6 800

Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājuma fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju

apbalvošana” realizēšanai.

-

2 000

2 000

Mērķprogramma latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšanai izglītības sistēmā un mācību priekšmeta "Novada mācība" īstenošanai Latgales plānošanas reģiona skolās.

-

30 000

30 000

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

8 701

8 701

Vienreizēji pasākumi

6 598

-

-6 598

Biedrībai “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” - latviešu valodas ābeces mobilās aplikācijas izstrādei pirmsskolas vecuma bērniem.

4 598

-

-4 598

Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājums fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai.

2 000

-

-2 000

Ilgtermiņa saistības

13 724

20 586

6 862

Palielināti izdevumi Latvijas līdzfinansējumam Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidei, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”.

13 724

20 586

6 862

Citas izmaiņas

-

43 704

43 704

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

-

4 152

4 152

Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.14 Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā”, “3.16 Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām”  un “3.17 Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā” izpildes nodrošināšanai.

-

39 552

39 552