Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 31 valsts ģimnāzijai;
  2. organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
  3. līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa un dalība Eiropas skolās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

29

30

31

31

31

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

12

21

21

21

21

Eiropas skolas pedagogu atalgojuma līdzfinansējums

Eiropas skolas skolotāji (skaits)

-

6

6

6

6

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

191 653

264 474

234 174

236 556

236 556

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

72 821

-30 300

2 382

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,0

-11,5

1,0

-

Atlīdzība, euro

46 058

55 839

59 783

62 165

62 165

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

46 058

55 839

59 783

62 165

62 165

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 469

4 169

-30 300

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

4 169

4 169

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

4 169

4 169

Citas izmaiņas

34 469

-

-34 469

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

225

-

-225

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

34 224

-

-34 224

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 16.00.00. "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība", lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Skolu tīklā atbilstoši MK 2020. gada 25. augusta protokola Nr. 50 28.§ 4. punktam.

34 224

-

-34 224