Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēta pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana A un B tipa programmu apguve pedagogiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

22

26

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci un kvalifikāciju ieguvušie pedagogi (skaits)

7 137

3 000

4 000

4 000

4 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 075 392

1 204 449

1 245 316

1 245 316

1 245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

129 057

40 867

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

3,4

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 092

53 959

40 867

t. sk.:

Citas izmaiņas

13 092

53 959

40 867

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

13 092

53 959

40 867

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, atjaunojot līdzekļus, kas tika novirzīti atbilstoši 2015.gada 2.decembra Ministru kabineta rīkojumam Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu pasākumu “3.2.latviešu valodas mācību procesu un tā koordinēšanu nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus”, “3.3. PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādi integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē” un “3.31 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana” izpildi.

-

53 959

53 959

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

13 092

-

-13 092